Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Portal BOS

Slovenski pravopis 2001

         Naslovnica         Avtorji in sodelavci             Pravila           Povezave      
  Prvi zadetek
ge=življenjski- geslo življenjski
pravoreč- v geslu ali opisu se nahaja niz pravoreč
ge=globoko*- gesla, ki se začnejo na globoko-
ge=*ovalka- gesla, ki se končajo na -ovalka
zn=mer. prisl.- vsa gesla z oznako merni prislov
gn:á in gn:à- gesla, ki vsebujejo á in à
bv=števnik ali bv=veznik- števniki ali vezniki
za%>300- gesla, pri katerih je zaglavje daljše kot 300 znakov

Če katerega izmed znakov:
Å, ä, á, à, â, å, Á, , , ã, ą, ç, Č, č, ć, đ, É, ë, é, è, ê, Ê, ě, , , ę, ẹ , ẹ̑, ə, ə̀, ə̏, ъ, ы, ь, , , í, ì, î, Í, ı̏, ı̑, ľ, ł, , , , , ñ, ń, Ö, ö, ó, ò, ô, Ó, Ô, ő, , , õ, ọ , ọ̑, Ŕ, ŕ, ř, , Š, š, ś, , ş, š , š̀, , , š̏, š̑, ţ, ü, ú, ù, Ú, , , ů, , ý, Ž, ž, ź, , Ż, ż, , , ѣ, α, β, γ, δ, ε, ζ, μ, ϐ, ι, λ, π, ρ, ς, σ, ϕ, ω, , , ×, §, «, », , , , , , , ¼, , , , in
ne najdete na tipkovnici, jih lahko s kopiraj, prilepi v iskalni izraz prenesete od tu.

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom &, in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot

Zapisi v zbirki imajo podatkovna polja (vsa so iskalna) z naslednjimi oznakami in pogostnostmi:

ge  nenaglašena iztočnica  (92615)       pz  ponazoritev znaka, simbola  (760)
gn  iztočnica  (92615)       ro  področna oznaka  (1026)
bv  besedna vrsta  (140264)       rs  rimska številka, členitev gesla  (106)
co  čustvenostna oznaka  (18410)       so  socialnozvrstna oznaka  (11743)
do  področna oznaka  (12655)       sp  sopomenka  (35664)
dp  druga podiztočnica  (235)       sub  podpisano (indeks)  (3)
fo  funkcijskozvrstna oznaka  (2960)       sup  nadpisano (potenca)  (9)
go  pogostnostna oznaka  (1927)       tn  tonemski naglas  (138564)
id  identifikacija  (39289)       to  časovna oznaka  (2288)
iz  izgovarjava  (12957)       ve  vezljivostno pojasnilo  (26992)
lo  slovnična oznaka  (45201)       vo  vodilka  (15065)
mp  mala podiztočnica  (8990)       vz  vezniška zveza  (24)
nc  notranja členitev gesla: a), b), c)  (85)       za  zaglavje  (92615)
nd  oznaka drugega nivoja: in, tudi  (1858)       zd  zagl. prepov. obl. podiztočnice  (235)
no  normativna oznaka  (1306)       ze  oznaka enakozvočnice  (5313)
np  oznaka pomena: 1., 2., 3. ...  (1938)       zg  zgled  (107625)
pi  podiztočnica  (38659)       zm  zaglavje male podiztočnice  (8990)
pj  pojasnilo  (7757)       zn  oznaka  (94668)
po  posebna oznaka  (12428)       zp  zaglavje podiztočnice  (38659)
pu  pomenska uvrstitev  (138)           

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število hkrati prikazanih zadetkov pa je 50. 
Naslovnica

Slovenski pravopis 2001

Spletna izdaja
Ljubljana 2010

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Avtorji in sodelavci


Avtorji

Slovenski pravopis je delo uredniškega odbora za pravopisna pravila in uredniškega odbora za pravopisni slovar Pravopisne komisije pri SAZU ter redaktorjev in strokovno-tehničnih sodelavcev 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

I PRAVILA

Šesta, ponovno pregledana izdaja

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik, Janez Menart, Breda Pogorelec, Kajetan Gantar, Martin Ahlin

Pregledana izdaja: Jože Toporišič, Franc Jakopin, Janko Moder, Janez Dular, † Stane Suhadolnik

Ponovno pregledana izdaja: Jože Toporišič

Stvarno kazalo: Janko Moder (Jože Toporišič, Janez Dular); Helena Majcenovič za slovaropisni del

Prenos pravopisnih pravil v elektronsko obliko: Helena Majcenovič s sodelovanjem Primoža Jakopina

 

II SLOVAR

Uredniški odbor: Jože Toporišič, Janez Dular, Milena Hajnšek - Holz, Franc Jakopin, Janko Moder

Redaktorji: Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj

Iztočničarji: Nastja Vojnovič, † Stane Suhadolnik, Peter Weiss, Janko Moder

Onaglaševalec: Vladimir Nartnik

Strokovni sodelavci: Nanika Holz, Helena Majcenovič, Polona Kostanjevec, Peter Weiss

Tehnični sodelavci: Nevenka Jerman, Marija Jež, Alenka Lap, Lučka Uršič, Peter Weiss

Končna priprava slovarskega besedila: Nanika Holz

Korekture: Milena Hajnšek - Holz, Polona Kostanjevec, Martin Ahlin, Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Janez Keber, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj, Nastja Vojnovič

Slovarsko besedilo pripravljeno z urejevalnikom EVA Primoža Jakopina

========================

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
p. p. 306
1001 Ljubljana
E-naslov: isj@zrc-sazu.si

 
 
Pravila
 
Povezave
Pripombe in predlogiSpletna postavitev 25. marca 2010. Zadnja sprememba - 7. avgust 2015.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html