Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Besedišču slovenskega jezika

Primeri: paleo- iztočnice, ki vsebujejo niz "paleo".
gi=lažiprostovoljec- iztočnica lážiprostovóljec.
bv:"prisl." in gi=br*- prislovi, ki se začnejo na br-.
gi=*ivizem- iztočnice, ki se končujejo na -ivizem.
gi=m???en- iztočnice na m-, ki so dolge 6 črk in se končujejo z -en.
gi:čev<160>n- iztočnice, ki vsebujejo niz "čeván".

Trenutna verzija je poskusna in še ne izpisuje pravilno vseh črk; tiste črke, ki jih ni v naboru ISO-8859-2 (npr. vsi samoglasniki s krativci), so začasno pisane brez diakritičnih znamenj - kadar je z njimi označen naglas, je to ponazorjeno s podčrtavo.

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot
Vsak zapis v zbirki ima štiri podatkovna polja z naslednjimi oznakami:
gi  iztočnica     bv  besedna vrsta
pr  pregibalni opis     vi  vir
Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 1000.Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika) je uredila Ivanka Šircelj-Žnidaršič. Oblikoslovna obdelava: Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Milena Hajnšek-Holz, Polona Kostanjevec, Andreja Žele, Marjeta Humar s sodelovanjem Vladimirja Nartnika, Janeza Kebra in Milene Košmrlj-Levačič. Spletna postavitev in vzdrževanje P.J. - stran je bila nameščena 14. aprila 2001 in nazadnje spremenjena 3. oktobra 2014.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/besedisc.html                 Število obiskov