Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Korpusni laboratorij

besede slovenskega jezika   English
Seznam: ZIP, 1.2 MB in HTML, 5.7 MB
Primeri: veznik- iztočnice, ki vsebujejo niz "veznik".
be=miza- iztočnica miza.
bv:prisl. in ge=b*- prislovi, ki se začnejo na b-.
be=*jalnik- iztočnice, ki se končujejo na -jalnik.
be=m???en- iztočnice na m-, ki so dolge 6 črk in se končujejo z -en.

Vsak zapis v zbirki ima podatkovna polja z naslednjimi oznakami:
           ge  iztočnica
           ra  razlaga
           bv  besedna vrsta
           vi  vir
           be  iztočnica brez naglasov
           wi  iskalni izraz v enciklopediji Wikipedia
           is  iskalni izraz v slovarju islovar

Iskalni izraz ima v splošnem lahko obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot,
           ; vsebuje iste črke.

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število na eni strani prikazanih zadetkov pa je omejeno na 100.Pripombe in predlogi


Seznam je rezultat projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika (V6-0123), sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Viri: Slovar slovenskega knjižnega jezika, Besedišče slovenskega jezika, Nova beseda, spletni iskalnik NAJDI.SI.

Stran in zbirka sta bili postavljeni 10. septembra 2005. Zadnja sprememba zbirke je bila narejena 10. novembra 2006, ko je zbirka obsegala 356.912 gesel. Zadnja sprememba te strani: 3. oktober 2014.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/besede.html                 Obiskov po 8. 3. 2010