Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

sedem (173) 1.      sédem  sêdmih štev. (ẹ́ é) 1. izraža število sedem [7] a) v samostalniški rabi: štiri in tri je sedem; sedmim je napisal nalogo / ura je sedem; dobimo se ob pol sedmih; koncert se začne ob sedmih (zvečer) 19h b) v prilastkovi rabi: pri njih je sedem otrok; deček sedmih let / Niagarski slapovi so eno od sedmih čudes sveta; tudi neskl.: v zadnjih sedem tednih je zelo shujšala; s sedem tisoč dinarji si tega ne bo mogel kupiti // neskl. izraža številko sedem: leži na oddelku sedem v splošni bolnici; avtobusna proga sedem; zmagali so s sedem proti tri 2. ekspr. izraža nedoločeno, večjo količino: gostija je trajala sedem dni in noči; sedem dolgih let jo je čakal ● šalj. že sedem hrvaških, laških let te nisem videl zelo dolgo; ekspr. sedem modrih grški misleci in državniki v dobi pred Sokratom; ekspr. to je zanj knjiga s sedmimi pečati nedoumljiva stvar; velika skrivnost; ekspr. prebili smo sedem suhih let čas revščine, pomanjkanja; sedem svobodnih umetnosti v srednjem veku sedem temeljnih učnih predmetov elementarne, začetne šole; preg. čez sedem let vse prav pride vsaka stvar se da kdaj s pridom uporabiti
 2.      sedem...  ali sédem... in sedem... [dǝm] prvi del zloženk (ẹ̄) 1. nanašajoč se na število sedem: sedemdneven, sedemletka 2. za sedem večji od vsote desetic, na katere se nanaša: sedeminpetdeset
 3.      sédemdeset  -ih [dǝm] štev. (ẹ́) izraža število ali številko sedemdeset [70]: pri hitrosti sedemdeset kilometrov na uro / pred sedemdesetimi leti
 4.      sédemdeseti  -a -o [dǝm] štev. (ẹ́) ki v zapovrstju ustreza številu sedemdeset: praznuje sedemdeseti rojstni dan; mož v sedemdesetem letu ∙ knjiž. sedemdeseta [70.] leta prejšnjega stoletja od 1870 do 1880
 5.      sédemdesetlétnica  -e [dǝm] ž (ẹ̄-ẹ̑) 1. sedemdeseta obletnica: praznovati sedemdesetletnico; sedemdesetletnica društva 2. sedemdeset let stara ženska: še zdrava sedemdesetletnica
 6.      sédemdesetlétnik  -a [dǝm] m (ẹ̄-ẹ̑) sedemdeset let star moški: sedemdesetletniku so zaželeli še veliko zdravja
 7.      sédemdesetmétrski  -a -o [dǝm] prid. (ẹ̄-ẹ̄) ki meri sedemdeset metrov: sedemdesetmetrska razdalja / sedemdesetmetrska skakalnica
 8.      sédemdnéven  -vna -o [dǝm] prid. (ẹ̄-ẹ̑) ki traja sedem dni: sedemdnevni izlet, tečaj
 9.      sédemka  -e [dǝm] ž (ẹ́) pog. številka sedem: napisati sedemko / peljati se s sedemko s tramvajem, avtobusom številka sedem
 10.      sédemkrat  [dǝm] prisl. (ẹ́) izraža sedem ponovitev: sedemkrat deset je sedemdeset / število bolnikov se je sedemkrat povečalo // ekspr. veliko, dosti: ta nesreča je sedemkrat hujša od prejšnje
 11.      sédemléten  -tna -o [dǝm] prid. (ẹ̄-ẹ̑) 1. star sedem let: sedemletni otroci 2. ki traja sedem let: sedemletna odsotnost / sedemletno šolanje
 12.      sedemlétka  -e [dǝm] ž (ẹ̑) 1. sedemletna doba, namenjena za dovršitev kakih načrtov: v prvih letih sedemletke se je narodni dohodek zelo povečal 2. od 1946 do 1950 sedemletna osnovna šola: dokončati sedemletko; spremeniti sedemletke v osemletke
 13.      sédemmétrovka  -e [dǝm] ž (ẹ̄-ẹ̄) šport., pri malem rokometu črta na igrišču, s katere igralec strelja na gol po težjem prekršku: postaviti se na sedemmetrovko // prosti strel na gol s te črte: prisoditi sedemmetrovko
 14.      sédemnajst  in sedemnájst -ih [dǝm] štev. (ẹ̄; á) izraža število ali številko sedemnajst [17]: hči ima sedemnajst let / predstava se bo začela ob sedemnajstih 17hfot. občutljivost tega filma je sedemnajst DIN
 15.      sédemnajsti  in sedemnájsti -a -o [dǝm] štev. (ẹ̄; á) ki v zapovrstju ustreza številu sedemnajst: v sedemnajstem letu je; predavanje bo ob sedemnajsti (uri) / sedemnajsti pešpolk v stari Avstriji pehotni polk, v katerem služijo vojsko vojaki iz Kranjske; sedemnajsto [17.] stoletje stoletje od 1600 do 1700
 16.      sédemnajstléten  in sedemnájstléten -tna -o [dǝm] prid. (ẹ̄-ẹ̑; á-ẹ̑) 1. star sedemnajst let: ima sedemnajstletnega sina 2. ki traja sedemnajst let: očetova sedemnajstletna odsotnost
 17.      sédemnajstlétnica  in sedemnájstlétnica -e [dǝm] ž (ẹ̄-ẹ̑; á-ẹ̑) 1. sedemnajsta obletnica: praznovati sedemnajstletnico osvoboditve 2. sedemnajst let staro dekle: vesel pogovor sedemnajstletnic
 18.      sedemnájststo  in sédemnajststo [dǝm] štev. neskl. (á; ẹ̄) navadno v letnicah izraža število ali številko tisoč sedemsto [1700]: Linhart se je rodil leta sedemnajststo šestinpetdeset
 19.      sédemosmínski  -a -o [dǝm] prid. (ẹ̄-) nanašajoč se na sedem osmin: sedemosminski del celote / imela je nov sedemosminski plašč plašč, ki je za eno osmino krajši od krila
 20.      sédemsto  [dǝm] štev. neskl., stil. sédemsto sédemstotih (ẹ́) izraža število ali številko sedemsto [700]: kraj je oddaljen sedemsto kilometrov; pred sedemsto leti
 21.      sédemtisočák  -a [dǝm] m (ẹ̄-á) žarg. sedem tisoč metrov visoka gora: uspešen vzpon na sedemtisočak
 22.      sédemúren  -rna -o [dǝm] prid. (ẹ̄-) ki traja sedem ur: sedemurna hoja / sedemurni delavnik
 23.      miksedém  -a m (ẹ̑) med. bolezen zaradi pomanjkljivega delovanja žleze ščitnice
 24.      pétinsédemdesetlétnica  -e [dǝm] ž (ẹ̑-ẹ́-ẹ̑) 1. petinsedemdeseta obletnica: petinsedemdesetletnica ustanovitve društva / praznovali so očetovo petinsedemdesetletnico 2. petinsedemdeset let stara ženska: operirali so neko petinsedemdesetletnico
 25.      babilónski  -a -o prid. (ọ̑) 1. nanašajoč se na Babilonce ali Babilon: babilonska kultura; babilonska klinopisna pisava ∙ babilonski stolp po bibliji stolp, ki naj bi segal do neba; babilonska sužnost sedemdesetletno izgnanstvo Izraelcev v Babilonu // star., kot luteranska psovka za katoličane nesramen, razuzdan: vlačuga babilonska; prase babilonsko 2. ekspr., v zvezi z zmešnjava, zmeda zelo velik: vladala je prava babilonska zmešnjava

1 26 51 76 101 126 151  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA