Slovenski pravopis 2001

slovenski (539)


 1. slovénski -a -o (ẹ́) ~ jezik; ~ narod; ~a Koroška slovénska -e ž, rod. mn. -ih (ẹ́) knj. pog. zapeti kako ~o slovensko pesem; šol. žarg. pisati ~o šolsko nalogo iz slovenščine slovénsko -ega s, pojm. (ẹ́) brati kaj ~ega slovénskost -i ž, pojm. (ẹ́)
 2. Slovénski glásnik -ega -a m, stvar. i. (ẹ́ ȃ) |slovenska revija|
 3. Slovénski jêzik -ega -íka m, stvar. i. (ẹ́ é  ẹ́ í) |slovenska revija|
 4. Slovénski národ -ega -a m, stvar. i. (ẹ́ á) |slovenski časopis|
 5. Slovénski oktét -ega -a m, stvar. i. (ẹ́ ẹ̑) |slovenska glasbena skupina|
 6. Slovénski poročeválec -ega -lca [u̯c] m, druga enota s -em stvar. i. (ẹ́ ȃ) |slovenski časopis|
 7. Slovénski raziskoválni inštitút -ega -ega -a m, stvar. i. (ẹ́ ȃ ȗ) |slovenska ustanova v Italiji|
 8. Slovénski šólski muzêj -ega -ega -a m, tretja enota s -em stvar. i. (ẹ́ ọ̑ ȇ; ẹ́ ọ̑ ȇ) |ljubljanski muzej|
 9. čéško-slovénski -a -o (ẹ̑-ẹ́) ~ slovar
 10. Drúštvo slovénskih knjíževnih prevajálcev -a ~ ~ ~ s, stvar. i. (ȗ ẹ́ ı̑ ȃ)
 11. Drúštvo slovénskih líkovnih umétnikov -a ~ ~ ~ s, stvar. i. (ȗ ẹ́ ı̑ ẹ̑)
 12. Drúštvo slovénskih pisáteljev -a ~ ~ s, stvar. i. (ȗ ẹ́ ȃ)
 13. Gradíšče v Slovénskih gorícah -a ~ ~ ~ s, zem. i. (í ẹ́ í) Sveta Trojica
 14. latínsko-slovénski -a -o (ı̑-ẹ́) ~ slovar
 15. Lénart v Slovénskih gorícah -a ~ ~ ~ m, zem. i. (ẹ̑ ẹ́ í) pri in v ~u ~ ~ ~, neurad. pri in v ~u lénarški -a -o (ẹ̑) Lénartčan -a m, preb. i. (ẹ̑) Lénartčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)
 16. némško-slovénski -a -o (ẹ́-ẹ́) ~ slovar
 17. slovénski -a -o (ȅẹ́) ~i jeziki v Sloveniji
 18. osrédnjeslovénski -a -o (ẹ̑ẹ́) ~a mesta; ~i narečji
 19. prèdslovénski -a -o (ȅẹ́) ~a krajevna imena
 20. protislovénski -a -o (ẹ́) ~e demonstracije protislovénskost -i ž, pojm. (ẹ́)
 21. sámoslovénski -a -o (ȃẹ́) ~a usmerjenost
 22. skúpnoslovénski -a -o (ú/ȗẹ́) ~ knjižni jezik
 23. stároslovénski -a -o (ȃẹ́) ~ knez
 24. Svéta Ána v Slovénskih gorícah -e -e ~ ~ ~ ž, zem. i. (ẹ́ ȃ ẹ́ í) pri ~i ~i ~ ~ ~, neurad. pri ~i ~i ánski -a -o in áninski -a -o (ȃ; ȃ) Svetoánčan -a, neurad. Ánčan -a m, preb. i. (ȃ; ȃ) Svetoánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)
 25. Šentílj v Slovénskih gorícah -a ~ ~ ~ [še in šə] m, prva enota s -em zem. i. (ı̑ ẹ́ í) v ~u ~ ~ ~, neurad. v ~u šentíljski -a -o [še in šə] (ı̑) Šentíljčan -a [še in šə] m, preb. i. (ı̑) Šentíljčanka -e [še in šə] ž, preb. i. (ı̑)
 26. vsèslovénski -a -o (ȅẹ́) ~o gibanje vsèslovénskost -i ž, pojm. (ȅẹ́)
 27. vzhodnoslovénski -a -o (ẹ́) ~i kraji
 28. zahodnoslovénski -a -o (ẹ́) ~a narečja
 29. Accétto -a [aceto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski zdravnik|
 30. Aléšovec -vca m z -em oseb. i. (ẹ̑) |slovenski pisatelj| Aléšovčev -a -o (ẹ̑)
 31. Aljáž -a m z -em oseb. i. (ȃ) |slovenski duhovnik in pisatelj| Aljážev -a -o (ȃ)
 32. Amerikánec -nca m z -em preb. i. (ȃ) |ameriški priseljenec|: literarna revija slovenskih ~ev Amerikánčev -a -o (ȃ)
 33. Andreáš -a m z -em oseb. i. (á) |slovenski ljudski pisec| Andreášev -a -o (á)
 34. angléžiti -im nedov. -en -ena; angléženje (ẹ́ ẹ̑; ẹ̑) koga/ kaj ~ imena slovenskih podjetij; poud. Rad ~i |govori angleško| angléžiti se -im se nedov. (ẹ́ ẹ̑; ẹ̑) Prvotni prebivalci se ~ijo
 35. Áškerc -a [kə] m z -em oseb. i. (ȃ) |slovenski pesnik| Áškerčev -a -o [kə] (ȃ)
 36. Ažbè -éta m, oseb. i. (ȅ ẹ́) |slovenski slikar|
 37. Badjúra -e in Badjúra -a m, oseb. i. (ȗ; ȗ) |slovenski filmski snemalec in režiser; slovenski publicist| Badjúra -- tudi Badjúra -e ž, oseb. i. (ȗ; ȗ) |slovenska filmska montažerka| Badjúrov -a -o (ȗ), Badjúrin -a -o (ȗ) Badjúrin -a -o (ȗ) ~e montaže montaže Milke Badjura
 38. Bájec -jca m z -em oseb. i., psp (á) |slovenski jezikoslovec| Bájčevka -e ž, oseb. i. (á) ljud. Bájčev -a -o (á)
 39. Bájt -a m, oseb. i., psp (á) |slovenski ekonomist| Bájtovka -e ž, oseb. i. (á) ljud.
 40. Balántič -a m z -em oseb. i. (ȃ) |slovenski pesnik| Balántičev -a -o (ȃ)
 41. Báraga -e in Báraga -a m, oseb. i. (ȃ; ȃ) |slovenski misijonar in pisatelj| Báragov -a -o (ȃ), Báragin -a -o (ȃ)
 42. Bártol -a m, oseb. i. (á) |slovenski pisatelj|
 43. Básar -ja m z -em oseb. i. (ȃ) |slovenski baročni pridigar| Básarjev -a -o (ȃ)
 44. Bátič -a m z -em oseb. i. (ȃ) |slovenski kipar| Bátičev -a -o (ȃ)
 45. Benéška Slovénija -e -e ž, zem. i. (ẹ̑ ẹ́) |pokrajina v severovzhodni Italiji|: v ~i ~i beneškoslovénski -a -o (ẹ́) Benéški Slovénec -ega -nca m, druga enota z -em preb. i. (ẹ̑ ẹ́) Benéška Slovénka -e -e ž, preb. i. (ẹ̑ ẹ́)
 46. Berkópec -pca m z -em oseb. i. (ọ́) |slovenski slovstveni zgodovinar in prevajalec| Berkópčev -a -o (ọ́)
 47. Bêrneker -ja m z -em oseb. i. (ȇ) |slovenski kipar| Bêrnekerjev -a -o (ȇ)
 48. Bêrnik -a m, oseb. i., psp (ȇ) |slovenski slovstveni zgodovinar; slovenski slikar| Bêrnikovka -e ž, oseb. i. (ȇ) ljud.
 49. Betétto -a [eto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski operni pevec|
 50. Bévk -a m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski pisatelj|

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA