Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU - Portal BOS

Slovar slovenskega knjižnega jezika

         Naslovnica              Okrajšave          CIP           Kolofon           Avtorji in sodelavci     
  Prvi zadetek
ge=jezik- geslo jezik
književni- v geslu ali opisu se nahaja niz književni
ge=rastlin*- gesla, ki se začnejo na rastlin-
ge=*injski- gesla, ki se končajo na -injski
<15>zool.<16>- opis vsebuje kvalifikator zool.
ge=f* in op%>499 in op%<701- gesla na f- z opisi, dolgimi med 500 in 700 znaki
če črk č, š ali ž ne najdete na   tipkovnici, jih lahko s kopiraj, prilepi dobite tu

Iskalni izraz ima v splošnem obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom &, in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
:     vsebuje          !=   ni enako         %<  dolžina polja manjša kot
!:   ne vsebuje         <  manj kot         %=   dolžina polja enaka
  je enako          >  več kot          %>  dolžina polja več kot
Vsak zapis v zbirki ima dve podatkovni polji z naslednjima oznakama:
ge  geslo     op  opis gesla
Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 25. 
Naslovnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Spletna izdaja
Ta izdaja je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008 ter digitalnima izdajama iz 1998 in 2000.Ljubljana 2000


Izdala
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Založila
Založba ZRC
OKRAJŠAVE

adm.  administracija     knjiž.  knjižno     pren.  preneseno
aer.  aeronavtika     kor.  koreografija     prid.  pridevnik, pridevniška raba
agr.  agronomija, agrotehnika     kozm.  kozmetika     prim.  primerjaj
alp.  alpinistika     les.  lesna stroka     prisl.  prislov, prislovna raba
anat.  anatomija     lingv.  lingvistika     psih.  psihologija
ant.  antonim     lit.  literarna teorija, literarna zgodovina     psiht.  psihiatrija
antr.  antropologija     ljubk.  ljubkovalno     ptt  pošta, telegraf, telefon
arheol.  arheologija     lov.  lovstvo     publ.  publicistično
arhit.  arhitektura     m  samostalnik moškega spola     rad.  radiotehnika, radiotelevizija
astr.  astronomija     m.  moški spol     rel.  religija, zlasti rimskokatoliška
avt.  avtomobilizem, avtomehanika     mat.  matematika     rib.  ribištvo
bibl.  biblijsko     med.  medicina     rod.  rodilnik
biblio.  bibliotekarstvo, bibliografija     medm.  medmet, medmetna raba     s  samostalnik srednjega spola
biol.  biologija     mest.  mestnik     s.  srednji spol
bot.  botanika     metal.  metalurgija     sam.  samostalniška raba
brezoseb.  brezosebno     meteor.  meteorologija     sed.  sedanjik
čeb.  čebelarstvo     min.  mineralogija     slabš.  slabšalno
daj.  dajalnik     mitol.  mitologija, zlasti slovanska     soc.  sociologija
del.  deležnik     mn.  množina     star.  starinsko
dol.  določna oblika (pridevnika)     mont.  montanistika     stil.  stilno
dov.  dovršni glagol     muz.  muzikologija     strojn.  strojništvo
dv.  dvojina     nam.  namenilnik     stok.  strokovno
ed.  ednina     nar.  narečno     sv.  svet(i)
ekon.  ekonomija     nav.  navadno     šah.  šahovski izraz
ekspr.  ekspresivno     navt.  navtika, pomorstvo     šalj.  šaljivo
elektr.  elektrotehnika     nedol.  nedoločnik     šol.  šolstvo
elipt.  eliptično     nedov.  nedovršni glagol     šport.  športni izraz
etn.  etnografija, etnologija     neprav.  nepravilno     štev.  števnik
evfem.  evfemistično     nepreh.  neprehodna raba (glagola)     teh.  tehnika
farm.  farmacija, farmakologija     neskl.  nesklonljiv(o)     tekst.  tekstilna stroka
filat.  filatelija     neskl. pril.   nesklonljivi prilastek     tisk.  tiskarstvo
film.  filmski izraz     nestrok.  nestrokovno     tož.  tožilnik
filoz.  filozofija     neustalj.  neustaljeno     tr.  trgovina
fin.  finančništvo     nižje pog.  nižje pogovorno     tur.  turizem
fiz.  fizika     num.  numizmatika     um.  umetnost, umetnostna zgodovina
fot.  fotografija     obl.  oblačilna stroka     urb.  urbanizem
friz.  frizerstvo     obrt.  obrtnišvo     usnj.  usnjarstvo
gastr.  gastronomija, kuharstvo     or.  orodnik     vel.  velelnik
geod.  geodezija     os.  oseba     vet.  veterina
geogr.  geografija     otr.  otroško     vez.  veznik, vezniška raba
geol.  geologija     oz.  oziroma     voj.  vojska
geom.  geometrija     pal.  paleontologija     vrt.  vrtnarstvo
gl.  glej     papir.  papirništvo     vulg.  vulgarno
gled.  gledališče     ped.  pedagogika     vznes.  vzneseno
gost.  gostinstvo     pesn.  pesniško     zaim.  zaimek
gozd.  gozdarstvo     petr.  petrografija, petrologija     zal.  založništvo
grad.  gradbeništvo     pisar.  pisarniško, prim. § 134     zastar.  zastarelo
igr.  igre (za zabavo)     pog.  pogovorno     zgod.  zgodovina, zgodovinske pomožne vede
im.  imenovalnik     polit.  politika     zool.  zoologija
ipd.  in podobno     poljud.  poljudno     ž  samostalnik ženskega spola
iron.  ironično     pooseb.  poosebljeno     ž.  ženski spol
itd.  in tako dalje     predl.  predlog     žarg.  žargonsko
jur.  juridični izraz     preg.  pregovor     žel.  železnica
kem.  kemija     preh.  prehodna raba (glagola)          
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374

        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; avtorji in sodelavci Anton Bajec ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2000

Način dostopa (URL): http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

ISBN 978-961-254-686-1
1. Bajec, Anton, 1897-1985
273159936
 
Kolofon

Slovar slovenskega knjižnega jezika

© 1970, 1975, 1979, 1985, 1991; 1997; 1998; 2000; 2008 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in avtorji
 

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, brez predhodnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

Izdajatelja
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
zanjo: Jože Trontelj
in
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanj: Marko Snoj

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
Zanjo: Oto Luthar
Glavni urednik: Vojislav Likar

Spletna postavitev: Primož Jakopin
 
Avtorji in sodelavci

GLAVNI UREDNIŠKI ODBOR

A-H

dr. Anton BAJEC, univ. prof.; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof.; Mile KLOPČIČ (predsednik), književnik; dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; Stane SUHADOLNIK (tajnik), v. strok. sodel.; dr. France TOMŠIČ, znanstv. svetnik

I-Na

dr. Anton BAJEC, univ. prof., dopisni član SAZU; dr. Bojan ČOP, univ prof., dopisni član SAZU; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof. (predsednnik); dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik (za pravopis in pravorečje); Stane SUHADOLNIK, v, strok. sodel. (tajnik)

Ne-Pren

dr. Anton BAJEC, univ. prof., redni član SAZU; dr. Bojan ČOP, univ. prof., redni član SAZU; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof., dopisni član SAZU (predsednik); dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik (za pravopis in pravorečje); Stane SUHADOLNIK, strok. svetnik (tajnik)

Preo-Š

dr. Anton BAJEC, redni član SAZU; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, dopisni član SAZU; Zvonka LEDER-MANCINI, strok. svetnik (za terminologijo); dr. Tine LOGAR, univ. prof., redni član SAZU (predsednik); Jakob MÜLLER, strok. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik, dopisni član SAZU

T-Ž in Dodatki

Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, redni član SAZU (predsednik); Zvonka LEDER-MANCINI, strok, svetnik; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Ivanka ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, strok. svetnik

s KOMISIJO

za pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo

Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, redni član SAZU; dr. Tine LOGAR, univ. prof., redni član SAZU; Vladimir NARTNIK, v. razisk. sodel.; Stane SUHADOLNIK, prof.


UREDNIKI

A-H

Milena HAJNŠEK-HOLZ, asist.; Marija JANEŽIČ, v strok. sodel.; Jela JENČIČ, asist.; Tomo KOROŠEC, asist.; Ivanka KOZLEVČAR, v. strok. sodel.; Zvonka LEDER-MANCINI, asist.; Viktor MAJDIČ, asist.; Joža MEZE, v strok. sodel.; France NOVAK, asist.; Marta SILVESTER, asist.; Ada VIDOVIČ-MUHA, asist.

I-Na

Ivanka ČERNELIČ, v. strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, v. strok. sodel.; Marija JANEŽIČ, v. strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, asist.; Zvonka LEDER-MANCINI, v. strok. sodel.; Joža MEZE, v. strok. sodel.; Jakob MÜLLER, asist.; France NOVAK, v strok. sodel.; Marta SILVESTER, v. strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ, asist.; Ada VIDOVIČ-MUHA, v. strok. sodel.

Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik, pri pravopisu deloma tudi dr. Lino Legiša in dr. France Tomšič

Ne-Pren

Martin AHLIN, asist.; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, asist.; Marija JANEŽIČ, strok. svetnik; Polona KOSTANJEVEC, asist.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, asist.; Zvonka LEDER-MANCINI, strok. svetnik; Joža MEZE, strok. svetnik; Jakob MÜLLER, v. strok. sodel.; Zvonka PRAZNIK, asist.; Marta SILVESTER, strok. svetnik; Ivanka ŠIRCELJ, asist.; Cvetana TAVZES, asist.; mag. Ada VIDOVIČ-MUHA, v. strok. sodel.

Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik

Preo-Š

Martin AHLIN, strok. sodel.; Ljudmila BOKAL, strok. sodel.; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Alenka GLOŽANČEV, strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, v. strok. sodel.; Marija JANEŽIČ, prof.; Janez KEBER, v. strok. sodel.; Polona KOSTANJEVEC, v. strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, v strok. sodel.; Branka LAZAR, strok. sodel.; Zvonka LEDER-MANCINI, strok. svetnik; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Zvonka PRAZNIK, v. strok. sodel.; Marta SILVESTER, strok. svetnik; Jerica SNOJ, strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ, v. strok. sodel.; Cvetana TAVZES, v. strok. sodel.; Nastja VOJNOVIČ, strok, sodel.

Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik, prof.

T-Ž in Dodatki

Martin AHLIN, v. strok. sodel.; Ljudmila BOKAL, v. strok. sodeL; Ivanka ČERNELIČ, strok, svetnik; Alenka GLOŽANČEV, v. strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, strok. svetnik; Janez KEBER, v. strok. sodel.; Polona KOSTANJEVEC, v strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, strok. svetnik; Branka LAZAR, v. strok. sodel.; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Zvonka PRAZNIK, v. strok. sodel.; Jerica SNOJ, v. strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, strok. svetnik; Nastja VOJNOVIČ, v. strok. sodel.


KOMISIJE

A-H

za pravopis: glavni uredniški odbor in dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik

za pravorečje in oblikoslovje: dr. Jakob RIGLER s sodelovanjem dr. Antona BAJCA, Staneta SUHADOLNIKA in dr. Franceta TOMŠICA (začetna dela za pravopis in pravorečje je vodil dr. Jože TOPORIŠIČ, habil. doc.)

za intonacijo: dr. Jakob RIGLER s sodelovanjem dr. Antona BAJCA, dr. Tineta LOGARJA, univ prof., in Staneta SUHADOLNIKA


POMOŽNE SODELAVKE

A-H
Marija DOLENC, Marija PAJK

I-Na
Marija DOLENC, Jana HAFNER

Ne-Pren
Ana ANŽEL, Marija DOLENC, Jana HAFNER


STROKOVNE IN TEHNIČNE SODELAVKE

Preo-Š
Marija DOLENC, Jana HAFNER; Ana ANŽEL, Alenka KOREN, Irena OREL-POGAČNIK, Nataša SLAVINEC

T-Ž in Dodatki
Ana ANŽEL, Jana HAFNER, Karmen NEMEC, Lučka URŠIČ


ZUNANJI POMOČNIKI UREDNIKOV

A-H
Marjan CEDILNIK, prof.; Izidor KLEMEN, prof.; Dušan MAHER, prof.; Boža PLENIČAR, bibliotekarka; Leopold STANEK, prof.;
Ivan STRMOLE, prof.; Franc ŽAGAR, prof.

I-Na
Marjan CEDILNIK, prof.; Franc ŽAGAR, prof. v. šole

Ne-Pren
Marjan CEDILNIK, prof.


TERMINOLOŠKI SVETOVALCI

z gradivom

A-H

adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: Anton Berkopec, dipl. ekon., dipl. prav.; Franc Bučar, fak, pred.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek, književnik; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, doc.; arheol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; France Leben, asist.; dr. Franček Osole, doc.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; Gizela Šuklje, dipl. ing.; astr.: Silvo Breskvar, prof.; avt.: Albert Struna, univ. prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; dr. Anton Polenec, v. strok. sodel.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; Tone Wraber, fak. asist.; čeb.: Stane Mihelič, samost. svetnik; dr. Jože Rihar, dipl. ing.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, fak. v. pred.; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. sodel.; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart, književnik; filoz.: dr. Frane Jerman, fak. asist.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; dr. Lavoslav Čermelj, znanstv. svetnik; gastr.: Valter Braz, fak. lekt.; Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; dr. Svetozar Ilešič, univ. prof., dop. član SAZU; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; Jože Pengov, svob. umetnik; gozd.: Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, abs. arh.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof., s člani pravne sekcije terminološke komisije SAZU; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; kozm.: Lelja Novak-Rejec, dr. med.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lingv.: dr. Jože Toporišič, habil. doc.; lit.: Marko Dvořak fak. lekt.; lov.: Franc Cvenkel; dr. Janko Lavrič, dipl. prav.; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med., s člani medicinske sekcije terminonloške komisije SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, fak. asist.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Ivan Klemenčič, bibliotekar; dr. Andrej Rijavec, fak. asist.; navt.: Vladimir Naglič, mornar. kapetan; num.: Aleksander Jeločnik, znanstv. sodel.; obl.: Eva Paulin, novinarka; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Viktor Kodre; Neli Niklsbacher-Bregar strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: Barica Marentič-Požarnik, v. strok. sodel.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, doc.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: Avguštin Pirnat, prof.; rel.: dr. Anton Strle, doc.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc, velemojster; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič, književnik; tur.: dr. Fran Vatovec, znanstv. sodel.; um.: dr. Marijan Zadnikar v. konservator; urb.: Iva Železnikar, dokumentalistka; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Silvester Černetič, prof.; vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije SAZU; voj.: Miloš Polič, dipl. ing.; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: dr. Ferdo Gestrin, univ. prof.; dr. Vasilij Melik, univ. prof.; dr. Metod Mikuž, univ. prof.; Božo Otorepec, arhiv. svetov.; zool.: Ivan Krečič, prof.

I-Na

adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; Avgust Grošelj; agr.: Anton Berkopec, dipl. ing., dipl. prav; dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arbeol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; dr. France Leben, znanstv. sodel.; dr. Franček Osole, univ. prof.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; avt.: Albert Struna, univ. prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; dr. Anton Polenec, v. znanstv. sodel.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; dr. Tone Wraber, asist.; čeb.: dr. Jože Rihar, dipl. ing.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof., s člani pravne sekcije terminološke komisije SAZU; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; kozm.: Lelja Novak-Rejec, dr. med.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lingv.: dr. Jože Toporišič, univ. prof.; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med., s člani medicinske sekcije terminološke komisije SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, doc.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, v. znanstv. sodel.; obl.: Eva Paulin; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, doc.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; mag. Andrej Ule, asist.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Cernigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodeL; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; Tanja Pečenko, abs. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, hab. univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; Marko Šuštaršič, akad. slikar; urb.: Iva Železnikar, v. razisk. sodel.; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije SAZU; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, v, strok. sodel.; zool..: Ivan Krečič, prof.

Ne-Pren

adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; dr. France Leben, v. znanstv. sodel.; arhit.: dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; Pepika Levstek, predm. učit.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; obl.: Eva Paulin; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., dop. član SAZU, s člani veterinarske sekcije terminonloške komisije SAZU; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, strok. svetnik; zoot.: Ivan Krečič, prof.

Preo-Š

adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, dipl. arheol.; dr. France Leben, znanstv. svetnik; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart, dop. član SAZU; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; geogr.: akademik dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, dipl. ing.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dip1. ing.; Ivo Remiaš, dipi. ing.; ped : dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, univ. prof.; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet.: akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije ternminološke komisije ZRC SAZU; Miroslav Zidar; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, razisk. svetnik; zool.: Ivan Krečič, prof.

T-Ž in Dodatki

adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, dipl. arheol.; dr. France Leben, znanstv. svetnik; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; akademik dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: akademik Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; geogr.: akademik dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, dipl. ing.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. ing.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: dr. Ivan Klemenčič, v. znanstv. sodel.; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Tanja Logonder; Drago Ulaga, univ. prof.; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet : akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; Miroslav Zidar; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: dr. Božo Otorepec, znanstv. svetnik; zool.: Ivan Krečič, prof.

z nedokončanim gradivom

I-Na

arhit.: Gizela Šuklje, dipl. ing.; čeb.: Stane Mihelič, samost. svetnik; lit.: Marko Dvořak prof.; tov.: dr. Janko Lavrič, dipl. prav.; navt.: Vladimir Naglič; obrt.: Viktor Kodre; rad.: Avguštin Pirnat, prof.; varilstvo: Silvester Černetič, prof.; voj.: Miloš Polič, dipl. ing.; zgod.: dr. Ferdo Gestrin, univ. prof.; dr. Vasilij Melik, univ. prof.; dr. Metod Mikuž, univ. prof.

Ne-Pren

agr.: Anton Berkopec, dipl. ing., dipl. prav.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: dr. Franček Osole, univ. prof.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; biol.: dr. Anton Polenec, univ. prof.; bot.: dr. Tone Wraber, doc.; čeb.: dr. Jože Rihar, dipl. ing.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipi, ing.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; lingv.: dr. Jože Toporišič, univ. prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; urb.: dr. Iva Železnikar, v. razisk. sodel.

z nasveti

A-H

astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Marijan Prosen, prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, habil. doc.; ekon.: dr. Jože Pokorn, univ. prof.; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; filoz.: Primož Kozak, v. strok. sodel.; mag. Ratko Ščepanovič; mag. Ivan Urbančič; fiz.: dr. Janez Strnad, doc.; fot.: Marjan Richter, film. teh.; Vlastja Simončič, mojster fot.; grad.: Josip Vitek, v. strok. sodel.; jur.: dr. Ljubo Bavcon, univ. prof.; dr. Peter Kobe, univ. prof.; dr. Stanko Peterin, univ. prof.; dr. Jože Pollak, dipl. prav.; kem.: dr. Lado Kosta, univ. prof.; lit.: Helga Glušič-Krisper, fak. asist.; mat.: Ivan Štalec, prof.; med.: dr. Ivan Lenart, univ. prof.; Dušan Stucin, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ prof.; mont.: Raša Vodušek, univ. prof.; muz.: dr. Dragotin Cvetko, univ prof.; Primož Ramovš, skladatelj; navt.: Milenko Šober, novinar; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof.; rad.: Franc Milavec, dipi. ing.; soc.: dr. Jože Goričar, univ. prof., dop. član SAZU; tekst.: Maks Stupica, fak. v. pred.; tisk.: Jože Paradiž; um.: Marko Šuštaršič, akad. slikar; zool.: dr. Boris Sket, doc.

I-Na

agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, doc.; ekon.: dr. Gregor Počkar, univ. prof.; dr. Jože Pokorn, univ. prof.; dr. Ivan Ribnikar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Slavko Hodžar, univ. prof.; dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Marija Makarovič, znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; filoz.: mag. Ratko Šćepanović, samost. razisk.; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Hani Cankar-Simončič; Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Peter Kobe, univ. prof.; dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; dr. Stanko Peterin, univ. prof.; pravna sekcija terminološke komisije SAZU; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič-Krisper, doc.; mat.: dr. France Križanič, univ. prof.; med.: dr. Ivan Lenart, univ. prof.; dr. Miha Likar, univ. prof.; Dušan Stucin, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Rado Žargi, univ. prof.; akademik dr. Andrej O. Župančič, univ. prof.; medicinska sekcija terminološke komisije SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Primož Ramovš; obrt.: Ciril Traven; Srečko Dimec; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psih.: dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; dr. Leo Zorman, univ. prof.; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof.; soc.: dr. Jože Goričar, univ. prof., dop. član SAZU; šport.: Stane Urek; tekst.: Maks Stupica, dipl. ing.; tisk.: Jože Paradiž; um : dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; vet.: dr. Jože Jurkovič, doc.; Miroslav Zidar; voj.: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, znanstv. sodel.; zgod.: Mirko Avsenak, prof.; dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: dr. Boris Sket, univ. prof.; dr. Jože Štirn, hab. univ. prof.; zel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.

Ne-Pren

agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ. prof.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; dr. Miloš Pavlič, univ. prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, doc.; ekon.: dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Angelos Baš, v. znanstv. sodel.; dr. Anton Cevc, v. znanstv. sodel.; dr. Marija Makarovič, v. znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; fin.: dr. Hugo Skala; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Hani Cankar-Simončič; Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; grad.: Marjan Krajnc, dipl. ing.; Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; pravna sekcija terminološke komisije SAZU; kozm.: Lelja Novakn -Rejec, dr. med.; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič-Krisper, univ. prof.; med.: dr. Stanko Banič, univ. prof.; dr. Miha Likar, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Rado Žargi, univ. prof.; akademik dr. Andrej O. Župančič, univ. prof.; medicinska sekcija terminološke komisije SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Primož Ramovš, dop. član SAZU; navt.: Stanko Abram, kapitan bojne ladje; obrt.: Srečko Dimec; Jože Pogačnik; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psih.: dr. Janez Musek, doc.; dr. Anton Trstenjak, univ. prof., dop. član SAZU; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof., dop, član SAZU; soc.: akademik dr. Jože Goričar univ. prof.; šport.: Stane Urek; tekst : dr. Alojz Gregorič, univ prof., s člani terminnološke komisije za tekstilno tehnologijo; Maks Stupica, dipl. ing.; tisk.: Jože Paradiž; um.: dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; usnj.: Jože Mali, dipl. ing.; vet.: dr. Jože Jurkovič, univ. prof.; Jože Vester; voj.: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, znanstv. sodel.; zgod.: dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Franc Rozman, znanstv. sodel.; dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: dr. Jože Bole, znanstv. svetnik, dop. član SAZU; dr. Jože Štirn, hab. univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.

Preo-Š

aer.: Darko Jarc; agr.: dr France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ. prof.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: mag. Andrej Pleterski, razisk, sodel.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; avt.: Hinko Kapun; Janez Vodopija, ing.; biol: dr. Miloš Pavlič, univ. prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, univ. prof.; ekon.: dr. Viljem Merhar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Marija Makarovič, znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; Hanka Štular, muzej. svetovalka; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; fin.: dr. Hugo Skala; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; Pepika Levstek, predm. učit.; geol.: dr. Mario Pleničar, univ. prof., dop. član SAZU; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik, s člani pravne sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; kem.: dr. Andrej Šmalc, znanstv. sodel.; kor.: dr. Henrik Neubauer; les : Janez Humar, dipl. ing.; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ prof.; dr. Jože Toporišič, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič, univ. prof.; med.: dr. Stanko Banič, univ. prof.; dr. Anton Dolenc, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ prof.; dr. Bogomil Vargazon, univ prof., s člani medicinske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: akademik Primož Ramovš; navt.: Stanko Abram, kapitan bojne ladje; obl.: Eva Paulin; obrt.: Jože Pogačnik; psih.: dr. Janez Musek, univ. prof.; akademik dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; psiht.: akademik dr. Lev Milčinski, univ. prof.; soc.: akademik dr. Jože Goričar, univ. prof.; šah.: Anton Praznik, prof.; šport.: Stane Urek; teh.: člani tehniške sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; tekst.: dr. Alojz Gregorič, univ. prof., s člani ternminološke komisije za tekstilno tehnologijo; tisk,: Jože Paradiž; tur.: mag. Danica Zorko; um.: akademik dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; Marijan Tršar, univ. prof.; usnj,: Jože Mali, dipl. ing.; varilstvo: dr. Pavel Štular, univ. prof.; voj,: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, univ prof.; zgod.: dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Darja Mihelič, znanstv. sodel.; dr. Franc Rozman, znanstv. sodel.; akademik dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zoot.: akademik dr. Jože Bole, znanstv. svetnik; dr. Jože Štirn, univ. prof.; dr. Miroslav Zei, univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.

T-Ž in Dodatki

adm.: Tatjana Braz, prof.; Vida Vurnik, prof.; aer.: dr. Dominik Gregl, univ. prof.; agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franc Bučar, univ. prof.; dr. Alojz Hrček, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Elza Leskovec, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ; prof.; alp.: Pavle Šegula, dipl. ing.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: dr. Andrej Pleterski, v. znanstv. sodel.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: mag. Pavla Ranzinger, v. strok. sodel.; dr. Vlado Ribarič, univ. prof.; avt.: Martin Česenj, dipl. ing.; Hinko Kapun; biol.: dr. Miloš Pavlič, univ prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Vlado Ravnik, univ. prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: dr. Viljem Merhar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: Franc Mlakar univ. prof.; dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: mag. Helena Ložar-Podlogar, razisk. svetnik; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; film.: Zdenko Vrdlovec, filmski kritik; Marjan Richter; filoz.: dr. Ratko Šćepanović, v. razisk. sodel.; fiz.: dr Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Vlastja Simončič; gastr.: Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Florjan Vodopivec, univ. prof.; geogr.: mag. Milan Orožen Adamič, v. razisk. sodel.; geol.: akademik dr. Mario Pleničar, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; mag. Igor Smolej, v. razisk. sodel.; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; igr.: Slavko Krušnik; Jože Stabej, urednik; jur.: dr. Polonca Končar, univ prof.; dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; kem.: dr. Andrej Šmalc, razisk. svetnik; kor.: dr. Henrik Neubauer; les.: Janez Humar, dipl, ing.; lingv.: dr. Kajetan Gantar univ. prof.; dr. Tomo Korošec, univ. prof.; dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; dr. Janez Orešnik, univ prof., dop. član SAZU; dr. Jože Toporišič, univ. prof., dop. član SAZU; lit.: mag. Darko Dolinar, razisk, svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Peter Legiša, univ. prof.; dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: dr. Anton Dolenc, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Bogomil Vargazon, univ. prof., s člani mendicinske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. ing.; dr. Zdravko Petkovšek, univ. prof.; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: dr. Ivan Klemenčič, v. znanstv. sodel.; navt.: Zdravko Klasek, dipl. ing.; obl.: Eva Paulin; Stane Tratar, konfekcijski modelar; obrt.: Srečko Dimec, predm. učit.; Marija Kejžar predm. učit.; Jože Pogačnik; pal.: akademik dr. Mario Pleničar, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; ped.: dr. Marija Lipužič; dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; psih.: dr. Janek Musek, univ. prof.; akademik dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; psiht.: akademik dr. Lev Milčinski, univ. prof.; ptt: dr. Beno Pehani, univ. prof.; rad.: dr. Albin Wedam, univ. prof.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; soc.: dr. Maca Jogan, univ. prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; dr. Jože Puhar univ prof.; šah.: Anton Praznik, prof.; šol: Alenka Kozinc, prof.; šport.. Drago Ulaga, univ. prof.; teh.: člani tehniške sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; tekst.: dr. Alojz Gregorič, univ. prof., s člani terminološke komisije za tekstilno tehnologijo; tisk.: Jože Paradiž; tur.: mag. Danica Zorko; um.: akademik dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; dr. Vida Hudoklin-Šimaga, univ. prof.; dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; urb.: dr. Jelka Pirkovič; Nevenka Strlekar dipl. ing.; usnj.: Jože Mali, dipl. ing.; varilstvo: dr. Pavel Štular univ. prof.; vet.: akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; voj.: Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, univ prof.; zgod.: dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Darja Mihelič, v znanstv. sodel.; dr. Franc Rozman, univ. prof.; Janez Šumrada, razisk. sodel.; akademik dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: akademik dr. Jože Bole, znanstv. svetnnik; Janez Gregori, prof.; dr. Miroslav Zei, univ. prof.; žel: Viljem Kozinc, dipl. ing.


GLAVNI INFORMATORJI ZA INTONACIJO
Marija Dolenc; dr. Tine Logar; dr. Jakob Rigler; Urška Snedic, prof.


SPREMEMBE MED IZDAJO SLOVARJA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

          Do leta 1971 je bil predsednik glavnega uredniškega odbora Slovarja slovenskega knjižnega jezika Mile Klopčič, književnik, nekaj časa je bil začasni predsednik dr. Anton Bajec, od leta 1971 do 1973 je bil predsednik akademik dr. France Bezlaj, univ. prof., nato je predsedstvo SAZU imenovalo za predsednika glavnega uredniškega odbora dr. Janka Jurančiča.
          Od leta 1972 do 1974 je bil član glavnega uredniškega odbora Franc Jakopin, prof. v šole.
          Do leta 1971 oz. 1972 sta bila člana uredniškega kolektiva Viktor Majdič, predav. v. šole, in Tomo Korošec, asist.
          Med redakcijo druge knjige [I-Na] so se vključile v delo Marjeta Humar, asist., Polona Kostanjevec, asist., in Cvetana Tavzes, asist. Med redakcijo druge knjige [I-Na] sta umrla član glavnega uredniškega odbora dr. France Tomšič, znanstv. svetnik, in članica uredniškega kolektiva Jela Jenčič, asist.
          Med redakcijo tretje knjige [Ne-Pren] so se vključile v delo Ljudmila Bokal, asist., Alenka Gložančev, asist., in Branka Kalan, asist. Do oktobra 1976 je bil član redaktorskega kolektiva France Novak, v. strok. sodel.
          Do februarja 1984 je bil predsednik glavnega uredniškega odbora dr. Janko Jurančič, redni član SAZU. Od februarja 1984 je bil predsednik glavnega uredniškega odbora dr. Tine Logar.
          Do maja 1983 je bil član glavnega uredniškega odbora dr. Bojan Čop, univ. prof., redni član SAZU. Do februarja 1984 je bil član glavnega uredniškega odbora Stane Suhadolnik.
          Od julija 1982 so bili člani glavnega uredniškega odbora Milena Hajnšek-Holz, Zvonka Leder-Mancini in Jakob Müller.
          Od februarja 1984 sta bila člana glavnega uredniškega odbora Ivanka Černelič in dr. Franc Jakopin.
          Ob četrti knjigi [Preo-Š] so se uvedli v redaktorsko delo Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev Janez Keber (od januarja 1981), Branka Lazar, Terezija Leben-Pivk, prof. (do januarja 1983), Jerica Snoj in Nastja Vojnovič.
          Do decembra 1982 je pri redakciji četrte knjige sodelovala Joža Meze, prof.
          Do junija 1982 je bil upravnik Inštituta za slovenski jezik dr. Bratko Kreft, redni član SAZU.
          V juniju 1991 sta bili v glavni uredniški odbor imenovani Marjeta Humar in Ivanka Šircelj-Žnidaršič. Do junija 1988 je delala kot urednica Marta Silvester, prof.
          Do junija 1989 je bil upravnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša dr. Franc Jakopin, znanstv. svetnik, redni član SAZU.
          Do junija oziroma avgusta 1990 sta pri delu pete knjige sodelovali Marija Dolenc, samostojna strokovna delavka, in Alenka Koren, samostojna tehnična delavka.
          Od julija 1989 do januarja 1992 je bil upravnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Vladimir Nartnik, v. razisk. sodel.

Izdajo posameznih knjig Slovarja slovenskega knjižnega jezika sta sofinancirali Raziskovalna skupnost Slovenije oziroma Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Kulturna skupnost Slovenije oziroma Ministrstvo za kulturo.
Pripombe in predlogiPrenos slovarja iz tiskane v elektronsko obliko je vodil Primož Jakopin. Zvočne podobe gesel, ki so bile v letu 2006 poskusno dostopne prek simbola ♪  na koncu izpisa in ki so nastale s sintetizatorjem govora podjetja Alpineon v okviru aplikativnega projekta L6-5405-0618-03 (financerja MZVŠ in SAZU), bodo ponovno dosegljive, ko bo gotova izboljšana različica tega orodja.

Spletna postavitev 24. maja 2000; obnovljeno 15. aprila 2001, 21. decembra 2005, 4. in 9. februarja 2006, 13. februarja 2008, 21. aprila 2009. Zadnja sprememba - 7. avgust 2015.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html