Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Korpusni laboratorij

mojca slovarček krajšavkompara
Primeri: jezik- krajšave, ki vsebujejo, navadno v opisu, niz "jezik"
kr=abc- krajšava abc
kr:zv- krajšave, ki vsebujejo niz zv
kr=eu*- krajšave, ki se začnejo na niz eu
op%>200- krajšave, ki imajo opis daljši kot 200 znakov
kr=m?n- krajšave na m-, ki so dolge 3 črke in se končajo z -n.

Vsak zapis v zbirki ima podatkovni polji z naslednjimi oznakami:
           kr  krajšava
           op  opis

Iskalni izraz ima v splošnem lahko obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje, !: ne vsebuje, =  je enako, != ni enako, <  manj kot, >  več kot, %< dolžina polja manjša kot, %= dolžina polja enaka, %> dolžina polja več kot.

Iskalni izraz je lahko dolg do 74 znakov, število prikazanih zadetkov pa je omejeno na 250.


Viri:

[1]  Google. Spletni iskalnik. [URL: www.google.com].
[2]  Grad, Anton (1997) Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
[3]  Grad, Anton (1998) Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
[4]  Ilešič, Tomaž. in Perenič Gorazd (1994) Enopomenske kratice predpisov Republike Slovenije. Pravna praksa 10 – priloga. I – III (VIII).
[5]  Islovar, terminološki slovar informatike [URL: www.islovar.org]
[6]  Kotnik, Janko (1992) Slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
[7]  Kratice in okrajšave s področja izobraževanja [URL: http://www.sio.si/sio/terminologija/]
[8]  Malossini, Andrea (1999) Dizionario delle sigle e degli acronimi. Milano: Avallardi.
[9]  Najdi.si. Spletni iskalnik. [URL: www.najdi.si].
[10]  NOVA BESEDA. Korpus Nova beseda [URL: bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html]
[11]  Righini, Enrico (2001) Dizionario di Sigle Abbreviazioni e Simboli. Bologna: Zanichelli.
[12]  Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994). Ljubljana: DZS.
[13]  Slovenski pravopis (2001). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
[14]  Šlenc, Sergij (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
[15]  Tavzes, Miloš (2002) Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
[16]  Terminološki slovar [URL: www.slovarcek.com]
[17]  Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
[18]  Večjezična terminološka zbirka izrazov Evropske unije »Evroterm« [URL: www.sigov.si/evroterm].
[19]  Zingarelli, Nicola (2000) Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
[20]  Župančič, Jože (1948) Kratice, Mala izdaja. Ljubljana: DZS.Slovarček pripravlja Mojca Kompara. Pregledala ga je Mija Michelizza.
Obsega 5.706 krajšav, slovenskih in tujih. Pri slednjih je dodan slovenski prevod.

Stran in zbirka sta bili postavljeni 22. maja 2006. Zadnja sprememba: 29. januar 2012.        Obiskov    

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA