Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

Razlaga oblikoslovnih oznak
v Zbranih delih Cirila Kosmača

Primeri:Sže2- samostalnik ženskega spola, ednina, rodilnik
 A - prislov
 Gcp - glagol, tretja oseba, množina
 Pme1i - pridevnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določna oblika

Šifre oblikoslovnih kategorij

  spol    število    sklon    oseba    stopnjevanje    določnost    razmerje
 m moški   e ednina   1 imenovalnik   a prva   j primernik   i dol. oblika   pr priredno
 ž ženski   d dvojina   2 rodilnik   b druga   jjpresežnik   po podredno
 s srednji   p množina   3 dajalnik   c tretja
  4 tožilnik
  5 mestnik
  6 orodnik

Šifre besednih vrst

Samostalniška beseda
S samostalnik
SG glagolnik
IO osebna imena
IP imena prebivalcev
IV veroslovna imena
živalska imena
IZ zemljepisna imena
IM mitološka imena
IS stvarna imena

Glagolska beseda
G povedni sedanjik
GP pom. gl. biti sed.
GFP pom. gl. biti prih.
GZP pom. gl. biti nik. obl.
GO gl. biti v smislu obstajanja
GR gl. biti v relacijskem smislu
GZO gl. obst. biti nik. obl.
GFO gl. obst. biti prih.
GZ glagol tipa imeti nik. obl.
GV velelnik
GL opisni deležnik na -l
GLB opis. delež. gl. biti na -l
GN/GT trpni deležnik na -n/-t
GČ/GŠI deležje na -č/-ši
GNE nedoločnik
GNA namenilnik
GBI pogojnik
Gmp prosti glagolski morfem

Pridevniška beseda
P pridevnik
PL opisni deležnik na - l
PN/PT deležnik stanja na -n/-t
PČ/PŠI deležnik na -č/-ši
PD povedkovnik
PIO svoj. prid. iz osebnih imen
PIP svoj. prid. iz imen prebivalcev
PIV svoj. prid. iz veroslovnih imen
PIZ svoj. prid. iz zemljepisnih imen
PIM svoj. prid. iz mitoloških imen
PIS svoj. prid. iz stvarnih imen

Zaimki
ZO osebni zaimek
ZOP osebni povratni zaimek
ZSV svojilni zaimek
ZSVP povratni svojilni zaimek
ZV vprašalni zaimek
ZR oziralni zaimek
ZPO poljubnostni zaimek
ZRPO oziralni poljub. zaimek
ZNE nedoločni zaimek
ZD drugostni zaimek
ZT totalni zaimek
ZI istostni zaimek
ZM mnogostni zaimek
ZK kazalni zaimek
ZPU poudarni zaimek
ZVR oz. zaimek kot veznik

Števniki
ŠG glavni števnik
ŠV vrstilni števnik
ŠL ločilni števnik
ŠM množilni števnik
ŠNE nedoločni števnik
Š število

Prislovi in ostale besedne vrste
A prislov
Č členek
ČZ zanikani členek
ČV členek v vezniški vlogi
E predlog
V veznik
M medmet
K kratica z malo začetnico
KI kratica z veliko začetnico
KURL naslov spletne strani

Obširnejša pojasnila so navedena v članku O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila.Stran je bila postavljena 15. septembra 2000 po predlogi z dne 7. aprila 1999, ki je nastala s sodelovanjem Aleksandre Bizjak. Nazadnje je bila spremenjena 10. marca 2008.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/ckb_oo.html       Obiskov po 15.9.2000