Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Izid iskanja po zbirki 178457 gesel iz Besedišča slovarja slovenskega jezika

* (178457)1.  áá      medm.
2.  aaaháh      medm.
3.  aaájs      medm.
4.  aaáp      medm.
5.  aachenski  -a -o    prid. S
6.  aáh      medm.
7.  aásss      medm.
8.  aáuf      medm.
9.  ab      predl.
10.  ába  -e    ž
11.  abáj  -a    m
12.  ábaka  -e    ž
13.  abalóna  -e    ž
14.  abalónji  -a -e    prid.
15.  abandón  -a    m
16.  abandonírati  -am    nedov. in dov.
17.  abatón  -a    m
18.  abavít  -a    m
19.  abáz  -a    m
20.  abazíja  -e    ž
21.  abažúr  -ja    m
22.  abbéjev  -a -o    prid.
23.  abbevilién  -a    m
24.  abcígati  -am    dov.
25.  abderitízem  -zma    m
26.  abderítstvo  -a    s
27.  abdêrski  -a -o    prid.
28.  abducírati  -am    nedov. in dov.
29.  abdukcíjski  -a -o    prid.
30.  abdúkt  -a    m
31.  abdúktor  -ja    m
32.  ábe      medm.
33.  abecédica  -e    ž
34.  abecédika  -e    ž
35.  abeitínski  -a -o    prid.
36.  abelárdovski  -a -o    prid.
37.  aberánten  -tna -o    prid.
38.  abesínec  -nca    m
39.  abevilién  -a    m
40.  abietínov  -a -o    prid.
41.  abietínski  -a -o    prid.
42.  abietít  -a    m
43.  abiológ  -a    m
44.  abiolóški  -a -o    prid.
45.  abiótiški  -a -o    prid.
46.  abiótski  -a -o    prid.
47.  abióza  -e    ž
48.  abisál  -a    m
49.  abituriêntov  -a -o    prid.
50.  abituriêntovski  -a -o    prid. S
51.  abituriêntstvo  -a    s
52.  ablacíjski  -a -o    prid.
53.  ablaktíranje  -a    s
54.  ablastín  -a    m
55.  áblativov  -a -o    prid.
56.  ábnar  -ja    m
57.  ábnjek  -a    m
58.  abnormalitéta  -e    ž
59.  abocíranje  -a    s
60.  abocírati  -am    nedov.
61.  abh  abôha    m
62.  abolicionístičen  -čna -o    prid.
63.  abolitíven  -vna -o    prid. S
64.  aboníranje  -a    s
65.  abonós      prid. neskl.
66.  aborálen  -lna -o    prid.
67.  áborat  -a    m P
68.  aborígen  -gna -o    prid.
69.  abortêr  -ja    m
70.  abortêrski  -a -o    prid.
71.  abortín  -a    m
72.  abortíranka  -e    ž
73.  abót  -a    m
74.  ab óvo      prisl. S
75.  abradírati  -am    dov. in nedov.
76.  abrahamováti  -újem    nedov.
77.  ábrahamovec  -vca    m
78.  ábrahamovski  -a -o    prid.
79.  abrášica  -e    ž
80.  abrát  -a    m
81.  abrazín  -a    m
82.  abrazíven  -vna -o    prid.
83.  abreagíranje  -a    s
84.  abreviácija  -e    ž
85.  abreviatúren  -rna -o    prid. S
86.  abrí  -ja    m
87.  abrígo  -a    m
88.  abrín  -a    m
89.  ábrnik  -a    m
90.  abrogácija  -e    ž S
91.  abrk  -óka    m
92.  abrončína  -e    ž
93.  abróta  -e    ž
94.  abrúpcija  -e    ž
95.  abrús  -a    m
96.  abscedírati  -am    dov. in nedov.
97.  ábsida  -e    ž
98.  absínten  -tna -o    prid.
99.  absintín  -a    m
100.  absintízem  -zma    m
101.  absíntovec  -vca    m
102.  absistenclár  -ja    m
103.  absolucíjski  -a -o    prid. S
104.  absolutírati  -am    dov. in nedov.
105.  absolutísten  -tna -o    prid.
106.  absolutizíranost  -i    ž
107.  absolútnopráven  -vna -o    prid.
108.  absolutórijski  -a -o    prid.
109.  absorbènt  -ênta in -énta    m
110.  absórber  -ja    m
111.  abstencioníst  -a    m
112.  abstinéncija  -e    ž
113.  abstinénten  -tna -o    prid.
114.  abstinêntovski  -a -o    prid. S
115.  abstrahíst  -a    m
116.  abstrahováti  -újem    nedov. in dov.
117.  abstrakcíjski  -a -o    prid.
118.  abstrakcioníst  -a    m
119.  abstrakcionístičen  -čna -o    prid.
120.  abstrakcionízem  -zma    m
121.  abstrakcízem  -zma    m
122.  abstraksíst  -a    m
123.  abstráktičen  -čna -o    prid.
124.  abstraktivíranje  -a    s
125.  abstraktivízem  -zma    m
126.  abstraktizíranje  -a    s
127.  abstraktizírati  -am    nedov. in dov.
128.  abstráktnohumanístičen  -čna -o    prid.
129.  abstráktor  -ja    m
130.  abstrúz  -a    m
131.  absurdíst  -a    m
132.  absurdístičen  -čna -o    prid.
133.  absurditéta  -e    ž
134.  absurdízem  -zma    m
135.  abšájdasnik  -a    m
136.  ábšid  -a    m
137.  ábtah  -a    m
138.  abtáhtšrít  -a    m
139.  abtréten      medm.
140.  abúličen  -čna -o    prid.
141.  abúličnost  -i    ž
142.  abušírati  -am    nedov. in dov.
143.  abzájlati  -am    nedov.
144.  àc      medm.
145.  acá      medm.
146.  acaéna  -e    ž
147.  acaléja  -e    ž
148.  acarcíd  -a    m
149.  acarmórs  -a    m
150.  accentuáto      prisl.
151.  accéntus  -a    m
152.  acceptáble      prisl.
153.  accessoir  -ja    m
154.  acciaccatúra  -e    ž
155.  accompagnáto      prisl.
156.  accountánt  -a    m
157.  acédia  -e    ž
158.  aceditéta  -e    ž
159.  acelót  -a    m
160.  acerólka  -e    ž
161.  acêrvul  -a    m
162.  acêrvus  -a    m
163.  acesál  -a    m
164.  acetabulárija  -e    ž
165.  acetábulum  -la in -a    m
166.  acetál  -a    m S
167.  acetálen  -lna -o    prid.
168.  acétamíd  -a    m
169.  acétanhidríd  -a    m S
170.  acétanilíd  -a    m S
171.  acetátski  -a -o    prid.
172.  acetilácija  -e    ž
173.  acetílcelulóza  -e    ž S
174.  acetileníd  -a    m
175.  acetílholín  -a    m
176.  acetilíd  -a    m
177.  acetilíranje  -a    s S
178.  acetilírati  -am    nedov. in dov. S
179.  acetílkloríd  -a    m S
180.  acetílmetílkarbinól  -a    m
181.  acetílsalicílacíd  -a    m
182.  acetisál  -a    m
183.  acétóceten  -tna -o    prid.
184.  acetofenón  -a    m
185.  acetométer  -tra    m S
186.  acetonemíja  -e    ž
187.  acetonuríja  -e    ž
188.  acétum  -a    m
189.  acheulec  -lca    m
190.  acheuléen  -a    m
191.  acheulski  -a -o    prid.
192.  achmofobíja  -e    ž
193.  acíd  -a    m
194.  acídalbumín  -a    m
195.  acidificírati  -am    dov. in nedov.
196.  acidifílen  -lna -o    prid.
197.  acidiméter  -tra    m
198.  acidimétričen  -čna -o    prid.
199.  acidimetríja  -e    ž
200.  aciditéta  -e    ž
201.  acídnosten  -tna -o    prid.
202.  acídobázičen  -čna -o    prid.
203.  acidofílnost  -i    ž
204.  acídoketóza  -e    ž
205.  acidól  -a    m
206.  acidólpepsín  -a    m
207.  acidométer  -tra    m
208.  acídorezisténten  -tna -o    prid.
209.  acídorezisténtnost  -i    ž
210.  acidótičen  -čna -o    prid.
211.  acidózen  -zna -o    prid.
212.  acídum  -a    m
213.  acíl  -a    m
214.  acíldaloíd  -a    m
215.  acilíranje  -a    s
216.  acilírati  -am    dov. in nedov.
217.  acinózen  -zna -o    prid.
218.  acínus  -a    m
219.  acisál  -a    m
220.  acoéna  -e    ž
221.  ácria  -e    ž
222.  acribél  -a    m
223.  acrilán  -a    m
224.  actríl  -a    m
225.  áctus  -a    m
226.  acurín  -a    m
227.  áčkan  -a    m
228.  ad absúrdum      prisl.
229.  adalantádo  -a    m
230.  adalín  -a    m
231.  ádam  -a    m
232.  adámica  -e    ž P
233.  adamíst  -a    m
234.  adamitízem  -zma    m
235.  adamízem  -zma    m
236.  adámka  -e    ž
237.  adámovček  -čka    m
238.  adámovka  -e    ž
239.  adamsít  -a    m S
240.  ádamski  -a -o    prid.
241.  adamzíja  -e    ž
242.  adaptatíven  -vna -o    prid.
243.  adaptátor  -ja    m
244.  adaptátorski  -a -o    prid.
245.  adaptíranje  -a    s
246.  adaptíranost  -i    ž
247.  adaptíven  -vna -o    prid.
248.  adaptívnost  -i    ž
249.  adaptométer  -tra    m
250.  adaptováti  -újem    nedov.
251.  addénda  -e    ž
252.  addicírati  -am    dov. in nedov.
253.  additatíven  -vna -o    prid.
254.  adekvácija  -e    ž
255.  adekvánca  -e    ž
256.  adekvátum  -a    m
257.  adélfičen  -čna -o    prid.
258.  adelfíja  -e    ž
259.  adenín  -a    m
260.  adenítis  -a    m
261.  adenoíd  -a    m
262.  adenoíden  -dna -o    prid.
263.  adénokarcinóm  -a    m
264.  adenosíntrífósforen  -rna -o    prid.
265.  adénovírus  -a    m
266.  adenozín  -a    m
267.  adéps  -a    m
268.  adéptka  -e    ž
269.  adermín  -a    m
270.  àdeterminístičen  -čna -o    prid.
271.  adherénca  -e    ž
272.  adheréntnost  -i    ž
273.  adherírati  -am    dov. in nedov.
274.  adhezív  -a    m
275.  adhibít  -a    m
276.  adhipátij  -a    m
277.  adhortatíven  -vna -o    prid.
278.  adiabátski  -a -o    prid. S
279.  adiafán  -a    m
280.  adiáfora  -e    ž
281.  adiafóričen  -čna -o    prid.
282.  adiaforístičen  -čna -o    prid.
283.  adiátor  -ja    m
284.  adicionálen  -lna -o    prid.
285.  adieu      medm.
286.  adíjo      m neskl.
287.  adíkt  -a    m
288.  adiktíven  -vna -o    prid.
289.  àdinámičen  -čna -o    prid.
290.  àdinamíja  -e    ž
291.  adipínski  -a -o    prid.
292.  adipósitas      ž neskl.
293.  adipózen  -zna -o    prid. S
294.  adipóznost  -i    ž S
295.  aditív  -a    m
296.  aditívnost  -i    ž S
297.  áditus  -a    m
298.  adiuretín  -a    m
299.  adizónovka  -e    ž
300.  adjág  -a    m
301.  adjekticíjski  -a -o    prid.
302.  adjektivístičen  -čna -o    prid.
303.  adjektivítis  -a    m
304.  adjudikácija  -e    ž
305.  adjudikacíjski  -a -o    prid.
306.  adjungírati  -am    dov.
307.  adjúnkcija  -e    ž
308.  adjunktívnost  -i    ž
309.  adjúnktov  -a -o    prid.
310.  adjunktovánje  -a    s
311.  adjustácija  -e    ž
312.  adjustáža  -e    ž
313.  adjustážen  -žna -o    prid.
314.  adjúster  -tra    m
315.  adjustíren  -rna -o    prid.
316.  adjutántka  -e    ž
317.  adjutántov  -a -o    prid.
318.  adjútor  -ja    m
319.  ádjuvans  -a    m
320.  ádler  -ja    m
321.  adlerízem  -zma    m
322.  ádlerski  -a -o    prid.
323.  ádlešiški  -a -o    prid. S
324.  administráčen  -čna -o    prid.
325.  administratívnocentralístičen  -čna -o    prid.
326.  administratívnost  -i    ž
327.  administrátorica  -e    ž S
328.  administríranec  -nca    m
329.  administríranje  -a    s
330.  admiralát  -a    m
331.  admirálen  -lna -o    prid.
332.  admiraliát  -a    m
333.  admirálica  -e    ž
334.  admiralitéten  -tna -o    prid. S
335.  admirálka  -e    ž
336.  admiratíven  -vna -o    prid.
337.  admisíja  -e    ž S
338.  admisíjski  -a -o    prid. S
339.  admitánca  -e    ž S
340.  admóntski  -a -o    prid.
341.  adnéksen  -sna -o    prid.
342.  adneksotomíja  -e    ž
343.  adnotírati  -am    dov. in nedov.
344.  adóba  -e    ž
345.  adolescénten  -tna -o    prid.
346.  adolescéntka  -e    ž
347.  adolescéntnost  -i    ž
348.  adolescéntski  -a -o    prid.
349.  adonídij  -a    m
350.  adónij  -a    m
351.  adónijski  -a -o    prid.
352.  adónski  -a -o    prid. S
353.  adopcianízem  -zma    m
354.  adopcíjski  -a -o    prid. S
355.  adoptácija  -e    ž
356.  adoptát  -a    m
357.  adoptêr  -ja    m
358.  adoptíranka  -e    ž S
359.  adoptováti  -újem    nedov.
360.  adoracíjski  -a -o    prid. S
361.  adorálen  -lna -o    prid.
362.  adoratíven  -vna -o    prid.
363.  adorátor  -ja    m
364.  adorírati  -am    nedov. in dov.
365.  ádovec  -vca    m
366.  adpromisíja  -e    ž
367.  adpromisíjski  -a -o    prid.
368.  ádra  -e    ž
369.  adrášev  -a -o    prid.
370.  ádrca  -e    ž
371.  adrefín  -a    m
372.  adréma  -e    ž
373.  adrémski  -a -o    prid.
374.  adrenálen  -lna -o    prid.
375.  adrenalinogén  -a    m
376.  adrenalínski  -a -o    prid.
377.  adrenálka  -e    ž
378.  adrenêrgičen  -čna -o    prid.
379.  adrénokortikotrópen  -pna -o    prid.
380.  adresátka  -e    ž
381.  adresiráč  -a    m
382.  adresíranje  -a    s
383.  adrésnica  -e    ž
384.  adresográf  -a    m
385.  adresováti  -újem    nedov.
386.  adriátski  -a -o    prid.
387.  adrijáš  -a    m
388.  ádro  -a    s
389.  adsorbát  -a    m
390.  adsórbens  -a    m
391.  adstipulácija  -e    ž
392.  adstipulátor  -ja    m
393.  adstipulátorjev  -a -o    prid.
394.  adstráten  -tna -o    prid.
395.  adstringénca  -e    ž
396.  adstringéncija  -e    ž
397.  adstringénten  -tna -o    prid.
398.  adstringírati  -am    nedov. in dov.
399.  áduar  -ja    m
400.  aducírati  -am    nedov. in dov.
401.  adúkcija  -e    ž
402.  adukcíjski  -a -o    prid.
403.  adúkt  -a    m
404.  adúktor  -ja    m
405.  adúktorski  -a -o    prid.
406.  adulátor  -ja    m
407.  adulátorski  -a -o    prid.
408.  adúlt  -a    m
409.  adúlten  -tna -o    prid.
410.  adulterácija  -e    ž
411.  adultêrij  -a    m
412.  adumbrán  -a    m
413.  adúnek  -nka    m
414.  adútek  -tka    m
415.  adúten  -tna -o    prid.
416.  advánsa  -e    ž
417.  advehénten  -tna -o    prid.
418.  advékcija  -e    ž
419.  advekcíjski  -a -o    prid.
420.  advektíven  -vna -o    prid.
421.  adventiciálen  -lna -o    prid.
422.  adventícija  -e    ž
423.  adventicíjski  -a -o    prid.
424.  adventívka  -e    ž
425.  adverzatívnost  -i    ž S
426.  advokácija  -e    ž
427.  advokátek  -tka    m
428.  advokáten  -tna -o    prid.
429.  advokatíja  -e    ž
430.  advokátinja  -e    ž S
431.  advokátkin  -a -o    prid. S
432.  advokátorski  -a -o    prid.
433.  advokátov  -a -o    prid. S
434.  advokátstvo  -a    s
435.  advokatúrski  -a -o    prid.
436.  ádža  -e in -a    m
437.  adžúntski  -a -o    prid.
438.  aéd  -a    m
439.  aedíkula  -e    ž
440.  aegís  -a    m
441.  aequipolléntia  -e    ž
442.  aequivaléntia  -e    ž
443.  aequivocátio  -a    m
444.  aerácija  -e    ž
445.  aeránt  -a    m
446.  aerifêr  -ja    m
447.  aerírati  -am    nedov. in dov.
448.  áeroakústičen  -čna -o    prid.
449.  áeroamfíbija  -e    ž
450.  áeroávto  -a    m
451.  aerób  -a    m
452.  áerobalístika  -e    ž
453.  áerobát  -a    m
454.  áerobátika  -e    ž
455.  áerobátski  -a -o    prid.
456.  aeróbičen  -čna -o    prid.
457.  aeróbij  -a    m
458.  áerobiónt  -a    m
459.  áerobiótičen  -čna -o    prid.
460.  áerobús  -a    m
461.  áerodigestíven  -vna -o    prid.
462.  aerodín  -a    m S
463.  áerodinámičnost  -i    ž
464.  áerodinámik  -a    m
465.  áerodinámski  -a -o    prid.
466.  áeroeléktričar  -ja    m
467.  áeroeléktroinstalatêr  -ja    m
468.  áeroeléktromehánik  -a    m
469.  áeroembolízem  -zma    m
470.  aerofón  -a    m
471.  áerofóto  -a    m
472.  áerofotográfski  -a -o    prid.
473.  áerofotográm  -a    m
474.  áerofotogramétričen  -čna -o    prid.
475.  áerofotogrametríjski  -a -o    prid.
476.  áerofótoizvídništvo  -a    s
477.  áerofótokámera  -e    ž
478.  áerofótoslúžba  -e    ž
479.  áerofótosnémanje  -a    s
480.  aerogénski  -a -o    prid.
481.  áeroglásba  -e    ž
482.  aerográm  -a    m
483.  áerogrametríja  -e    ž
484.  áerohídrodinámičen  -čna -o    prid.
485.  áerohídrodinámika  -e    ž
486.  áeroinstalatêr  -ja    m
487.  áerokárta  -e    ž
488.  áeroklepár  -ja    m
489.  áeroključávničar  -ja    m
490.  áerokonvój  -a    m
491.  áerokozmonávtičen  -čna -o    prid.
492.  aerológ  -a    m
493.  áeromagnéten  -tna -o    prid.
494.  áeromedicínski  -a -o    prid.
495.  áeromehánik  -a    m S
496.  áeromehánski  -a -o    prid. S
497.  áerometeorolóški  -a -o    prid.
498.  aerométričen  -čna -o    prid.
499.  áeromizár  -ja    m
500.  áeromobíl  -a    m
501.  áeromodelár  -ja    m
502.  áeromontêr  -ja    m
503.  áeronavigácija  -e    ž
504.  áeronavigátor  -ja    m
505.  aeronávtski  -a -o    prid.
506.  aeropág  -a    m
507.  aeropagít  -a    m
508.  áeropittúra  -e    ž
509.  áeropituríst  -a    m
510.  aeroplánček  -čka    m
511.  áeroplanostát  -a    m
512.  aeroplánstvo  -a    s
513.  áeropnevmátika  -e    ž
514.  aeropórt  -a    m
515.  aeropút  -a    m
516.  áeroradiometríjski  -a -o    prid.
517.  áerorádiotelegrafíst  -a    m
518.  áeroréli  -ja    m
519.  aerosán  -a    m
520.  aeroskóp  -a    m S
521.  áeroslíka  -e    ž
522.  aerosólski  -a -o    prid.
523.  aerostp  -ópa    m
524.  áerotapétnik  -a    m
525.  áerotapétniški  -a -o    prid.
526.  áerotéhničen  -čna -o    prid.
527.  áerotéhnika  -e    ž
528.  aerotrain  -a    m
529.  áerotriangulácija  -e    ž
530.  áeroturízem  -zma    m
531.  aêrovec  -vca    m
532.  áerovléka  -e    ž
533.  áerozapréga  -e    ž
534.  áerozapréka  -e    ž
535.  aerozól  -a    m
536.  áes  -a    m
537.  aevum  -a    m
538.  àfabulácija  -e    ž
539.  afagíja  -e    ž
540.  afaríst  -a    m
541.  afárščina  -e    ž
542.  afátičen  -čna -o    prid.
543.  afátika  -e    ž
544.  afázičen  -čna -o    prid.
545.  afázik  -a    m
546.  afaziológ  -a    m
547.  àfebrílnost  -i    ž
548.  afekcíjski  -a -o    prid.
549.  afektacíjski  -a -o    prid.
550.  afékten  -tna -o    prid.
551.  afektíranje  -a    s
552.  afektíranka  -e    ž
553.  afektuózen  -zna -o    prid.
554.  afél  -a    m
555.  aferénten  -tna -o    prid.
556.  afêrica  -e    ž
557.  aferízem  -zma    m
558.  aferrín  -a    m
559.  afežéjevski  -a -o    prid.
560.  afežéjka  -e    ž
561.  afferentácija  -e    ž
562.  affettuóso      prisl.
563.  affidavít  -a    m
564.  affrésco      prisl.
565.  affrettándo      prisl.
566.  afgalén  -a    m
567.  afgáni  -ja    m
568.  afganistánski  -a -o    prid. S
569.  afgánski  -a -o    prid. S
570.  aficionádo  -a    m
571.  àfiguratíven  -vna -o    prid.
572.  afíks  -a    m
573.  àfiktíven  -vna -o    prid.
574.  àfilozófski  -a -o    prid.
575.  afinácija  -e    ž
576.  áfinja  -e    ž
577.  afínski  -a -o    prid.
578.  afión  -a    m
579.  afirmacíjski  -a -o    prid.
580.  afíša  -e    ž S
581.  afíšen  -šna -o    prid.
582.  afišíranje  -a    s
583.  àfiziolóški  -a -o    prid.
584.  afliktíven  -vna -o    prid.
585.  aflúks  -a    m
586.  afnánje  -a    s
587.  afóničen  -čna -o    prid.
588.  afónski  -a -o    prid.
589.  aforístika  -e    ž
590.  aforízemski  -a -o    prid.
591.  àformálen  -lna -o    prid.
592.  àformálnost  -i    ž
593.  afórmnost  -i    ž
594.  àfotométričen  -čna -o    prid.
595.  afoxíd  -a    m
596.  afrazíja  -e    ž
597.  afričán  -a    m
598.  afričánski  -a -o    prid. S
599.  áfrika      ž neskl.
600.  afrikácija  -e    ž
601.  afrikánarica  -e    ž
602.  afrikánder  -ja    m
603.  afrikaníst  -a    m
604.  afrikanízem  -zma    m
605.  afrikanizírati  -am    nedov. in dov.
606.  afrikántrop  -a    m
607.  afrikáten  -tna -o    prid. S
608.  áfrištvo  -a    s
609.  afrít  -a    m
610.  áfroamêriški  -a -o    prid.
611.  áfroaziát  -a    m
612.  áfroázijski  -a -o    prid.
613.  afrodízičen  -čna -o    prid.
614.  afrodizíja  -e    ž
615.  afrodizíjski  -a -o    prid.
616.  afromósia  -e    ž
617.  afronízem  -zma    m
618.  áftah  -a    m
619.  áften  -tna -o    prid.
620.  áfter-skí  -ja    m
621.  aftizácija  -e    ž
622.  áftra  -e    ž
623.  àfúnkcija  -e    ž
624.  àfunkcionálnost  -i    ž
625.  afzélia  -e    ž
626.  agác  -a    m
627.  agalár  -ja    m
628.  agáma  -e    ž
629.  agamíja  -e    ž
630.  agámogenéza  -e    ž
631.  ágarjev  -a -o    prid.
632.  agárna  -e    ž
633.  ágatast  -a -o    prid.
634.  agáten  -tna -o    prid.
635.  agathologíja  -e    ž
636.  ágathon  -a    m
637.  ágatoêrg  -a    m
638.  agáven  -vna -o    prid.
639.  agávin  -a -o    prid.
640.  agávji  -a -e    prid.
641.  agávov  -a -o    prid.
642.  agentíranje  -a    s
643.  agentízem  -zma    m
644.  agentomaníja  -e    ž
645.  agêntov  -a -o    prid.
646.  agêntovstvo  -a    s
647.  agêntstvo  -a    s
648.  agentúren  -rna -o    prid.
649.  áger  ágra    m
650.  agerát  -a    m
651.  agevzíja  -e    ž
652.  ágfa  -e    ž
653.  aggiornaménto  -a    m
654.  agíla  -e    ž
655.  áginičin  -a -o    prid.
656.  ágio  -a    m
657.  agíranje  -a    s
658.  agitáčen  -čna -o    prid.
659.  agitáto      prisl.
660.  agitátorica  -e    ž S
661.  agitatoríšče  -a    s
662.  agitátski  -a -o    prid.
663.  agítbiró  -ja    m
664.  agítkamión  -a    m
665.  agítkampánja  -e    ž
666.  agítkolóna  -e    ž
667.  agítkolónec  -nca    m
668.  agitováti  -újem    nedov.
669.  agítprópski  -a -o    prid.
670.  agítteáter  -tra    m
671.  agítvagón  -a    m
672.  aglabít  -a    m
673.  aglája  -e    ž
674.  aglájev  -a -o    prid.
675.  aglájski  -a -o    prid.
676.  aglomeracíjski  -a -o    prid.
677.  aglomeríranje  -a    s
678.  aglutinabílen  -lna -o    prid.
679.  aglutinabílnost  -i    ž
680.  aglutinofóren  -rna -o    prid.
681.  aglutinogén  -a    m
682.  aglutinoíd  -a    m
683.  aglutinoskóp  -a    m
684.  aglutinováti  -újem    nedov.
685.  agnátinja  -e    ž
686.  agnátstvo  -a    s
687.  ágnec  -a    m P
688.  ágnica  -e    ž
689.  ágnje  -ta    s P
690.  agnoét  -a    m
691.  agnoscíranje  -a    s
692.  agnosticíranje  -a    s
693.  agnosticírati  -am    dov. in nedov.
694.  agnosticístičen  -čna -o    prid.
695.  agnóstika  -e    ž
696.  ágnus  -a    m
697.  ágnus déi      m neskl.
698.  ágo  -a    m
699.  agógijski  -a -o    prid.
700.  agomensín  -a    m
701.  agóna  -e    ž
702.  agoníjski  -a -o    prid. S
703.  agoníst  -a    m
704.  agonístičen  -čna -o    prid.
705.  agonístika  -e    ž
706.  agonízem  -zma    m
707.  agoréja  -e    ž
708.  agorót  -a    m
709.  ágovec  -vca    m
710.  ágovski  -a -o    prid.
711.  agráfičen  -čna -o    prid.
712.  agrafíja  -e    ž
713.  àgramátičen  -čna -o    prid.
714.  àgramátik  -a    m
715.  àgramatízem  -zma    m
716.  agrámerski  -a -o    prid.
717.  àgranulocitóza  -e    ž
718.  agrár  -ja    m
719.  agrarístičen  -čna -o    prid.
720.  agrárnik  -a    m
721.  agrárnodemokrátičen  -čna -o    prid.
722.  agrárnopráven  -vna -o    prid.
723.  agrárnost  -i    ž
724.  agrárnotéhničen  -čna -o    prid.
725.  agrárski  -a -o    prid. S
726.  agrárstvo  -a    s
727.  agrásov  -a -o    prid.
728.  agravácija  -e    ž
729.  agravírati  -am    nedov.
730.  agrediénca  -e    ž
731.  agregátnost  -i    ž
732.  agregíranje  -a    s
733.  agresíjski  -a -o    prid.
734.  agresivízem  -zma    m
735.  agrésorjev  -a -o    prid.
736.  agrésorski  -a -o    prid.
737.  agrést  -a    m
738.  agrípničen  -čna -o    prid.
739.  agripníja  -e    ž
740.  ágrobiológ  -a    m
741.  ágrobiolóški  -a -o    prid.
742.  ágrobotániški  -a -o    prid.
743.  ágroekonómski  -a -o    prid.
744.  ágrofizikálen  -lna -o    prid.
745.  agrofobíja  -e    ž
746.  ágroindustríjski  -a -o    prid.
747.  ágromésto  -a    s
748.  ágrometeorológ  -a    m
749.  ágrometeorolóški  -a -o    prid.
750.  ágroprodúkt  -a    m
751.  agrosán  -a    m
752.  ágrosêrvis  -a    m
753.  ágrosociologíja  -e    ž
754.  ágrostrj  -ôja    m
755.  ágrotéhnik  -a    m
756.  ágrotéhniški  -a -o    prid.
757.  ágrotehnokrátski  -a -o    prid.
758.  ágrotranspórt  -a    m
759.  agrúmovec  -vca    m
760.  agúti  -ja    m
761.  agvènt  -ênta    m
762.  aháčevstvo  -a    s
763.  ahahá      medm.
764.  ahájski  -a -o    prid. S
765.  ahalínija  -e    ž
766.  áhanje  -a    s P
767.  àharmóničnost  -i    ž
768.  aharviól  -a    m
769.  ahasvériti  -im    nedov.
770.  ahasverjevánje  -a    s
771.  ahasverovánje  -a    s
772.  áhasverovski  -a -o    prid.
773.  aheiríja  -e    ž
774.  áhelj  áhlja    m
775.  áherc  -a    m
776.  aheróntski  -a -o    prid. S
777.  aheruzíjski  -a -o    prid.
778.  ahíličen  -čna -o    prid.
779.  ahílija  -e    ž
780.  ahímsa  -e    ž
781.  àhistóričnost  -i    ž
782.  áhker  -ja    m P
783.  áhkerec  -rca    m P
784.  ahláti  -ám    nedov. P
785.  ahlísek  -ska    m
786.  ahm      medm.
787.  ahmédija  -e    ž
788.  ahmêja  -e    ž
789.  ahóličen  -čna -o    prid.
790.  aholíja  -e    ž
791.  ahondrodít  -a    m
792.  ahondroplázičen  -čna -o    prid.
793.  ahondroplazíja  -e    ž
794.  ahováj  -a    m
795.  ahribíja  -e    ž
796.  ahroíd  -a    m
797.  àhromátičen  -čna -o    prid. P
798.  àhromatín  -a    m
799.  àhromátski  -a -o    prid.
800.  ahtáht  -a    m
801.  ahtanabíl  -a    m
802.  áhtaršica  -e    ž
803.  áhtati  -am    nedov.
804.  áhtenga  -e    ž
805.  ahtinzéhcigar  -ja    m
806.  ahtírec  -rca    m
807.  ahú      medm.
808.  àhumanitáren  -rna -o    prid.
809.  àhumanízem  -zma    m
810.  àhumánost  -i    ž
811.  ahúsa  -e    ž
812.  aída  -e    ž
813.  áidared  -a    m
814.  aíga  -e    ž
815.  aiginéta  -e    ž
816.  aigínka  -e    ž
817.  aigínski  -a -o    prid.
818.  aíjo      medm.
819.  ailánt  -a    m
820.  ainú  -ja    m
821.  ainuíd  -a    m
822.  aión  -a    m
823.  air  -a    m
824.  airedál  -a    m
825.  airedálec  -lca    m
826.  airedaleterriêr  -ja    m
827.  airedálski  -a -o    prid.
828.  áires  -a    m
829.  áis  -a    m
830.  aisimnét  -a    m
831.  áisis  -a    m
832.  aitiológ  -a    m
833.  aitiológičen  -čna -o    prid.
834.  ajadámer  -ja    m
835.  ajáj      medm.
836.  ajajó      medm.
837.  ájan  -a    m
838.  ájanje  -a    s
839.  ajánski  -a -o    prid.
840.  ajáški  -a -o    prid.
841.  ajatutáj  -a    m
842.  ajatutája      medm.
843.  ajatutájast  -a -o    prid.
844.  ajatutájati  -am    nedov.
845.  ájbežev  -a -o    prid.
846.  ajbièm  -êma    m
847.  ájc      medm.
848.  ájčati  -am    nedov.
849.  ájčka      medm.
850.  ájdavost  -i    ž
851.  ájde      medm.
852.  ájdek  -dka    m
853.  ájdica  -e    ž P
854.  ajdijé      medm.
855.  ajdijó      medm.
856.  ájdin  -a -o    prid.
857.  ajdínji  -a -e    prid.
858.  ajdínšček  -a    m
859.  ájdnek  -a    m
860.  ájdovnjak  -a    m P
861.  ájdovščak  -a    m P
862.  ájdovščica  -e    ž P
863.  ajejó      medm.
864.  ájfer  -fra    m
865.  ájfranje  -a    s
866.  ájfrati  -am    nedov.
867.  ájgentlih      prisl.
868.  ájh      medm.
869.  ájha      medm.
870.  ájhati  -am    nedov.
871.  ájk      medm.
872.  ájkolo      medm.
873.  ajlánt  -a    m
874.  ájmak  -a    m
875.  ajmára  -e    ž
876.  ájme      prisl.
877.  ájmohc  -a    m
878.  ájmoht  -a    m
879.  ájmohtarski  -a -o    prid.
880.  ájmožna  -e    ž
881.  ájn      medm.
882.  ájnbréhati  -am    nedov.
883.  ájnfoh      prid. neskl.
884.  ájngébati  -am    nedov.
885.  ájnkérati  -am    nedov.
886.  ájnríkati  -am    nedov.
887.  ajntópfgeríht  -a    m
888.  ájnzar  -ja    m
889.  ájo  -a    m
890.  ajój      medm.
891.  ajolízem  -zma    m
892.  ajólski  -a -o    prid.
893.  ájsarica  -e    ž
894.  ájsati  -am    nedov. P
895.  ájserica  -e    ž
896.  ajshrologíja  -e    ž
897.  ájsing  -a    m
898.  ájslerica  -e    ž
899.  ájtanje  -a    s
900.  ájtati  -am    nedov.
901.  ájte      medm.
902.  ájtra      medm.
903.  ajtutáj      medm.
904.  áju      medm.
905.  ájzenpón  -a    m
906.  ájzenpónar  -ja    m
907.  ájzenpónarski  -a -o    prid.
908.  ájzenšímelj  -na    m
909.  ájznpónar  -ja    m
910.  akácijevec  -vca    m
911.  akácijin  -a -o    prid.
912.  akácijski  -a -o    prid.
913.  akácovje  -a    s
914.  akadémec  -mca    m
915.  akadémičar  -ja    m
916.  akadémičarica  -e    ž
917.  akadémičarka  -e    ž S
918.  akadémičnost  -i    ž
919.  akademíst  -a    m
920.  akademístičen  -čna -o    prid.
921.  akademizíranje  -a    s
922.  akadémka  -e    ž
923.  akadémkinja  -e    ž
924.  akadémskost  -i    ž
925.  akadémstvo  -a    s
926.  akádijski  -a -o    prid.
927.  akádiščina  -e    ž
928.  akadologíja  -e    ž
929.  akafíst  -a    m
930.  akaléja  -e    ž
931.  akánten  -tna -o    prid.
932.  akára  -e    ž
933.  akaricíd  -a    m
934.  akaricíden  -dna -o    prid.
935.  akarinóza  -e    ž
936.  akaroíden  -dna -o    prid.
937.  akaróza  -e    ž
938.  akása  -e    m
939.  akát  -a    m
940.  àkatafazíja  -e    ž
941.  àkatalepsíja  -e    ž
942.  àkataléptičen  -čna -o    prid.
943.  akatíst  -a    m
944.  akatísta  -e    ž
945.  àkatólik  -a    m
946.  àkatóliški  -a -o    prid.
947.  akatújski  -a -o    prid.
948.  akávstobiolít  -a    m
949.  àkavzálen  -lna -o    prid.
950.  àkavzálnost  -i    ž
951.  akažú  -ja    m
952.  akcedírati  -am    dov. in nedov.
953.  akceleránten  -tna -o    prid.
954.  akcelerátorski  -a -o    prid.
955.  akcelerízem  -zma    m
956.  akcelerográf  -a    m
957.  akcelerométer  -tra    m
958.  akcentácija  -e    ž
959.  akcênten  -tna -o    prid.
960.  akcentírati  -am    nedov. in dov.
961.  akcentováti  -újem    nedov.
962.  akcentuálen  -lna -o    prid.
963.  akceptilácija  -e    ž
964.  akceptíranje  -a    s
965.  akcéptor  -ja    m
966.  akcéptorski  -a -o    prid.
967.  akcesórij  -a    m
968.  akcesóriški  -a -o    prid.
969.  akcesórnost  -i    ž
970.  akciálen  -lna -o    prid.
971.  akcidenciálen  -lna -o    prid.
972.  akcidéncija  -e    ž P
973.  akcidénčnost  -i    ž S
974.  akcidènt  -ênta    m
975.  akcidéntar  -ja    m
976.  akcidénten  -tna -o    prid.
977.  ákcijen  -jna -o    prid.
978.  akcionáren  -rna -o    prid.
979.  akcionariát  -a    m
980.  akcionáštvo  -a    s
981.  akcionírati  -am    nedov. in dov.
982.  akcionístičen  -čna -o    prid.
983.  akcionízem  -zma    m
984.  ákča  -e    ž
985.  ákel  ákla    m
986.  ákelc  -a    m
987.  akeléja  -e    ž
988.  akerkát  -a    m
989.  akímovski  -a -o    prid.
990.  akímovščina  -e    ž
991.  akíndži  -ja    m
992.  àkinétičen  -čna -o    prid.
993.  àkinéza  -e    ž
994.  àkinezíja  -e    ž
995.  akirologíja  -e    ž
996.  ákis  -a    m
997.  akitírati  -am    dov. in nedov.
998.  akketízem  -zma    m
999.  aklamêr  -ja    m
1000.  aklamíranje  -a    s
 
(št.  geslo  pregibanje    besedna vrsta    oznaka vira)Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA