Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

tim (2.249) 1.      tim  in team -a [tím] m () knjiž. 1. skupina ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina: izbrati tim za določeno nalogo; uspešen, velik tim; člani tima / strokovni, zdravniški tim / delati v timu 2. skupina športnikov, ki nastopa na isti strani v športni igri; moštvo: kateri tim je zmagal; sestaviti tim; trener tima / košarkarski, odbojkarski tim
 2.      timbre  -a [têmbr] m (ē) knjiž. barva: spoznati glas po žametnem timbru / pesniška zbirka ima slovenski timbre izrazite slovenske poteze, značilnostimuz. lastnost tona, odvisna od števila in jakosti alikvotnih tonov; barva tona
 3.      time-out  tudi time out -a [tájmát] m (-) šport., pri košarki, odbojki krajša prekinitev igre na zahtevo trenerja, kapetana moštva, minuta odmora: trener se med time-outom posvetuje z igralci
 4.      tímijan  -a m () vrtna zdravilna ali začimbna rastlina s sivo zelenimi dlakavimi listi in drobnimi rožnatimi cveti: gojiti timijan / dodati omaki timijan ♦ bot. močno dišeča zelnata ali delno olesenela rastlina z drobnimi listi; materina dušica
 5.      tímijanov  -a -o prid. () nanašajoč se na timijan: timijanov vonj / timijanov čaj
 6.      tímpan  -a m () nav. mn., muz. glasbilo v obliki kotla, ki ima čez odprtino napeto kožo; pavka: udarjati na timpane; skladba za godalni orkester in timpane
 7.      timpaníst  -a m () muz. pavkist: timpanist v orkestru
 8.      tímpanon  -a m () um. 1. trikotni zaključek na pročelju in začelju antičnega svetišča: arhitrav in timpanon 2. ploskev med preklado in lokom nad portalom, nadvratno čelo: timpanon gotskega portala; timpanon z reliefi
 9.      timski  tudi teamski -a -o [tímski] prid. () nanašajoč se na tim: timsko vodenje / timske raziskave; timsko delo / timski igralci
 10.      timskost  tudi teamskost -i [tímskost] ž () knjiž. lastnost, značilnost timskega: timskost dela / šport zahteva timskost
 11.      altiméter  -tra m (ẹ̄) teh. priprava za merjenje višinskih razlik ali nadmorske višine; višinomer: altimeter kaže dva tisoč metrov; altimeter za alpiniste
 12.      ántimarksístičen  -čna -o prid. (-í) ki je proti marksizmu: antimarksistična teza; zavzemati antimarksistično stališče
 13.      ántimaterialístičen  -čna -o prid. (-í) ki je proti materializmu: antimaterialistični nazor; antimaterialistična teorija
 14.      ántimatêrija  -e ž (-é) fiz. iz antidelcev sestavljena materija: ugibanja o obstoju antimaterije v vesolju; ob združitvi materije in antimaterije bi nastala močna eksplozija
 15.      ántimetafízičen  -čna -o prid. (-í) ki je proti metafiziki: antimetafizična filozofija; antimetafizično pojmovanje sveta
 16.      ántimilitaríst  -a m (-) kdor je proti militarizmu: biti vnet antimilitarist
 17.      ántimilitarístičen  -čna -o prid. (-í) ki je proti militarizmu: ta film je izrazito antimilitarističen; razvile naj bi se antimilitaristične in demokratske sile
 18.      ántimilitarízem  -zma m (-) gibanje proti militarizmu
 19.      antimón  -a m (ọ̑) kem. svetla, krhka kovina bele barve, element Sb: ruda, ki vsebuje antimon; zlitina kositra in antimona / rudnik antimona
 20.      antimonít  -a m () min. rudnina antimonov sulfid
 21.      antimónov  -a -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na antimon: antimonove spojine ♦ min. antimonov sijajnik rudnina antimonov sulfid
 22.      antimónski  -a -o prid. (ọ̑) redko antimonov: antimonski rudnik
 23.      asortimènt  -ênta tudi asortimá -ja tudi asortimán -a m ( é; ) množina blaga po vrstah in kakovosti; izbira, zaloga: izboljšati, povečati, razširiti asortiment blaga za široko potrošnjo; pisan izvozni asortiment; tovarna ni izdelala reprodukcijskega materiala v potrebnem asortimentu / lesni asortiment; v naši trgovini dobite popoln asortiment maziv za motorna vozila
 24.      batiméter  -tra m (ẹ̄) teh. priprava za merjenje vodnih globin; globinomer
 25.      batimétrski  -a -o prid. (ẹ̄) nanašajoč se na batimeter: batimetrska pomorska karta

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA