Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

rt (9.746) 1.      ŕt  -a m ( ŕ) skrajni, navadno ozki, skalnati del polotoka, otoka: objadrati rt; rti, kleči in čeri / Rt dobre nade ∙ star. rt kopja konica
 2.      ŕtast  -a -o prid. (ŕ) podoben rtu: rtasta njiva sredi travnikov ∙ knjiž. rtasta brada koničasta, štrlečaarheol. rtasta fibula zaponka z lokom, na katerem so navadno tri izboklinice
 3.      rtìč  rtíča m ( í) manjšalnica od rt: objadrati rtič / Debeli rt
 4.      rtíči  -ev m mn.) nar. gorenjsko kratke sani za spravljanje lesa, sena v dolino: navoziti hlode z rtiči
 5.      rtína  -e ž (í) nar. odebeljeni del debla nad panjem; ritina: rtina podrtega drevesa
 6.      rtv  in RTV [ertevé] ž neskl., tudi rtv rtv-ja in RTV RTV-ja m (ẹ̑) kratica radio televizija: razvoj rtv / stavba rtv / RTV Ljubljana; neskl. pril.: rtv postaje
 7.      abortírati  -am dov. in nedov. () med. imeti abortus; splaviti: ugotavljati zdravstveno stanje žensk, ki so abortirale
 8.      abortív  -a m () med. sredstvo za prekinitev nosečnosti, splavilo
 9.      abortíven  -vna -o prid. () med. 1. nanašajoč se na abortiv: abortivno sredstvo 2. ki hitro poteka, skrajšan: abortivni potek bolezni
 10.      abórtus  -a m (ọ̑) med. prekinitev nosečnosti; splav: imela je že več abortusov; naredili so ji abortus; spontan, arteficialni abortus; indikacija abortusa zakoniti razlog za dovolitev abortusa // vet. prekinitev brejosti; zvrg, izvrg
 11.      áerotranspórt  in aêrotranspórt -a m (-ọ̑; -ọ̑) prevoz z letali: razvoj aerotransporta / Jugoslovanski aerotransport
 12.      à la carte  [alakárt] prisl. () gost. po izbiri z jedilnika: obedovati à la carte
 13.      amortizácija  -e ž (á) 1. ekon. postopno zmanjševanje vrednosti osnovnih sredstev v produkcijskem procesu: amortizacija inventarja, strojev, zgradb // postopni odpis vrednosti osnovnih sredstev: knjigovodska, letna amortizacija 2. ekon. postopno odplačevanje dolgoročnega posojila: amortizacija ljudskega posojila; amortizacija z žrebanjem 3. jur. pravna razveljavitev vrednostne listine: amortizacija hranilne knjižice
 14.      amortizacíjski  -a -o prid. () nanašajoč se na amortizacijo: amortizacijski fond / amortizacijski načrt za izplačilo obveznic; amortizacijsko posojilo / amortizacijski postopek ◊ aer. amortizacijska noga priprava pod repom letala, ki blaži sunke pri vožnji po tleh
 15.      amortizêr  -ja m () teh. priprava za blažitev sunkov in dušenje nihanja, blažilec: v avtu se je zlomil levi amortizer; hidravlični, teleskopski amortizerji / gumijasti amortizerji za napenjanje šotorskih vrvi
 16.      amortizírati  -am nedov. in dov. () 1. ekon. postopno odpisovati vrednost osnovnih sredstev: amortizirati proizvajalna sredstva 2. ekon. postopno odplačevati dolgoročno posojilo: amortizirati obveznice ljudskega posojila z žrebanjem; dolg se amortizira 3. jur. pravno razveljaviti vrednostno listino: amortizirati hranilno knjižico amortizírati se imeti tolikšen donos, da se iz njega krije zmanjševanje vrednosti osnovnih sredstev: hiša se bo amortizirala v desetih letih; stroj se hitro amortizira amortizíran -a -o: amortizirana obveznica; nekaj stavb je že amortiziranih
 17.      anortít  -a m () min. rudnina kalcijev alumosilikat, kalcijev glinenec
 18.      ántipártijski  -a -o prid. (-á) ki je proti partiji: antipartijska skupina
 19.      rta  -e ž (ọ̑) anat. glavna, največja arterija
 20.      rten  -tna -o (ọ̑) pridevnik od aorta: aortni lok
 21.      apárten  -tna -o prid. () raba peša ki vzbuja pozornost, občudovanje: kako aparten klobuk imaš! uprizorili so zelo apartno veseloigro; apartna ženska // poseben, nenavaden: osebe v njegovih novelah so močno apartne in čudaške apártno prisl.: apartno urejena čakalnica
 22.      apártheid  -a [-hajd] m () zapostavljanje črncev na vseh področjih javnega življenja v Južni Afriki: boj proti apartheidu / obsoditi politiko apartheida
 23.      apart  -ja m () 1. večsobno, razkošno stanovanje, zlasti v hotelu: ima eleganten apartma; najela je apartma v najboljšem hotelu 2. iron. majhno, skromno stanovanje: izvolite v moj apartma
 24.      apartmájski  -a -o prid. () nanašajoč se na apartma 1: apartmajska soba; apartmajsko stanovanje
 25.      apártnost  -i ž () lastnost, značilnost apartnega: apartnost njene obleke / stilistična apartnost

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA