Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

ščina (561) 1.      ščína  -e ž (í) nar. primorsko trščica: ščina se mu je zasadila v nogo
 2.      ájdovščina  -e ž (á) arheol. ajdovski gradec
 3.      albánščina  -e ž () albanski jezik
 4.      amerikánščina  -e ž () nav. slabš. ameriška angleščina: kot Anglež ni prenesel njegove amerikanščine; v filmu govorijo čisto amerikanščino / stric Janez je govoril čudno amerikanščino materinščino s primesmi ameriške angleščine // pog. amerikanizem: navdušuje se za kavbojke in vso tisto amerikanščino
 5.      angléščina  -e ž (ẹ̑) angleški jezik: pasivno obvlada angleščino; prevajati iz angleščine; ameriška angleščina / drugo uro bomo imeli angleščino pouk tega jezika
 6.      arábščina  -e ž () arabski jezik: prevajati iz arabščine
 7.      avstríjščina  -e ž () redko avstrijska nemščina: govoriti avstrijščino
 8.      babilónščina  -e ž (ọ̑) 1. babilonski jezik: asirščina in babilonščina 2. ekspr. nekaj nerazumljivega: njegovo govorjenje je bilo zame prava babilonščina
 9.      belorúščina  -e ž () jezik Belorusov
 10.      bolgárščina  -e ž (ā) bolgarski jezik: študij bolgarščine
 11.      brátovščina  -e ž (á) 1. ekspr. druščina, družba: zašel je v čudno bratovščino; pivska, vesela bratovščina / zelena bratovščina lovci 2. cerkveno društvo z nabožnimi ali dobrodelnimi nalogami: vpisati se v bratovščino; v procesiji so šli člani cerkvenih bratovščin / bratovščina sv. Krištofa ● piti bratovščino s kom začeti se tikati, navadno po ustaljenem obredu
 12.      brátovščinar  -ja m (á) redko član bratovščine, cerkvenega društva
 13.      cicerónščina  -e ž (ọ̑) ekspr. klasična latinščina: hvalili so njegov spis in njegovo ciceronščino
 14.      cigánščina  -e ž () 1. ciganski jezik: razumeti ciganščino 2. redko ciganija
 15.      čákavščina  -e ž (ā) lingv. najzahodnejša hrvatska narečna skupina z vprašalnim zaimkom ča: kajkavščina, čakavščina in štokavščina
 16.      čásnikarščina  -e ž () nav. slabš. jezik, stil, značilen za časopise: piše v povprečni časnikarščini
 17.      čéščina  -e ž (ẹ̑) češki jezik: uči se češčino; prevesti iz češčine
 18.      čiribírščina  -e ž () ekspr., redko jezikovno mešana, nerazumljiva govorica: vojaki so ogovarjali dekleta s svojo čiribirščino
 19.      dánščina  -e ž () danski jezik: prevod iz danščine
 20.      dávščina  -e ž (á) dajatev v obliki davka, pristojbine ali prispevka: naložiti nove davščine; plačevati davščino; davki, pristojbine in druge davščine; občinske davščine
 21.      dédiščina  -e ž (ẹ̄) 1. premoženje, dobljeno po umrlem: dobiti, zapustiti dediščino; bogata dediščina; dediščina po materi; pravica do dediščine; davek na dediščino 2. kar je prevzeto iz preteklosti: kulturna dediščina; duhovna dediščina preteklosti / rešiti se kolonialne dediščine
 22.      deklíščina  -e ž () pogostitev, na katero povabi nevesta pred poroko svoje prijateljice: povabiti na dekliščino
 23.      divjáščina  -e ž (ā) zastar. divjad, divjačina: veseli so ga bili, če je prinesel domov kako divjaščino
 24.      dogodívščina  -e ž () nenavaden, zanimiv, vznemirljiv doživljaj: blodi po svetu in išče dogodivščin; pripoveduje nam o nezaslišanih dogodivščinah; njegove ljubezenske dogodivščine; želja po dogodivščinah
 25.      dolénjščina  -e ž (ẹ́) dolenjsko narečje: govori v dolenjščini; vpliv dolenjščine na knjižni jezik

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA