nova beseda iz Slovenije

bmw3 (1)


Stanje in želje?      BMW3      kabrio, mini cooper S. Najljubše znamke?   P

(leva okolica   beseda(e)   desna okolica   kratice avtorjev   kratice naslovov   (vse oznake)   št. povedi)  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA