Slovenski pravopis 2001

miro (33)


 1. Míro -a, -ta m, oseb. i. (ı̑) Míra -e ž, oseb. i. (ı̑) Mírov -a -o, -tov -a -o (ı̑)
 2. Miró -ja [ró] m z -em oseb. i. (ọ̑) |španski slikar| Mirójev -a -o (ọ̑)
 3. miro.. prvi del podr. zlož. mirotvórec, miroljúben
 4. miroljúben -bna -o; -ejši -a -e (ú; ú ȗ ú; ú) ~ politik; reševati spore z ~imi sredstvi |nenapadalnimi, nesovražnimi| miroljúbnost -i ž, pojm. (ú)
 5. miroljúbje -a s, pojm. (ȗ)
 6. miroljúbnež -a m z -em člov. (ȗ) poud. |miroljuben človek| miroljúbnica -e ž, člov. (ȗ) poud. miroljúbnežev -a -o (ȗ) poud. miroljúbničin -a -o (ȗ) poud.
 7. miroljúbno nač. prisl. -ej(š)e (ú; ú) ~ rešiti spor
 8. Míron -óna m, oseb. i. (ı̑ ọ̑) |grški kipar|
 9. Míroslav -a m, oseb. i. (ı̑) Míroslava -e ž, oseb. i. (ı̑)
 10. miroválen -lna -o (ȃ) miroválni -a -o (ȃ) ~a doba miroválnost -i ž, pojm. (ȃ)
 11. mirováti -újem nedov. -ujóč, -ováje; -àl -ála; mirovánje; (-àt) (á ȗ) Bolnik mora ~; poud. Ne more ~ z jezikom |biti tiho, molčati|; pravn. Postopek ~uje
 12. mirôven -vna -o (ó; ȏ) To gibanje je ~o mirôvni -a -o (ó; ȏ) ~i pogoji; ~e demonstracije
 13. mirôvnik -a m, člov. (ȏ) protesti ~ov mirôvnica -e ž, člov. (ȏ) mirôvničin -a -o (ȏ)
 14. mirôvniški -a -o (ȏ) ~o delovanje mirôvniškost -i ž, pojm. (ȏ)
 15. mirôvništvo -a s, pojm. (ȏ) |mirovno gibanje|
 16. miroljúben -bna -o; bolj ~ (ȅú; ȅú ȅȗ ȅú) omilj. ~i nameni |napadalni, sovražni| miroljúbnost -i ž, pojm. (ȅú) omilj.
 17. obmirováti -újem dov. obmirovánje; drugo gl. mirovati (á ȗ) za hip ~
 18. diktát -a m (ȃ) pisati po ~u po nareku; upreti se ~u ukazovanju, pritisku; mirovni ~ zmagovalcev |vsiljeni predlog|; publ. slediti modnemu ~u |okusu, smeri|
 19. filozófski -a -o (ọ̑) modrosloven: ~ sistem; poud. prenašati težave s ~im mirom |mirno, ravnodušno| filozófskost -i ž, pojm. (ọ̑)
 20. izrékati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; izrékanje (ẹ̑) kaj ~ očitke, želje; izrekati kaj o kom/čem ~ mnenja o romanu; izrekati komu kaj ~ študentu priznanje izrékati se -am se (ẹ̑) proti komu/čemu ~ ~ ~ predlogu; izrekati se za koga/kaj ~ ~ ~ miroljubno sožitje; izrekati se o kom/čem ~ ~ ~ plebiscitu
 21. kodifikácija -e ž, pojm. (á) ~ pomorskega prava |združitev zakonov|; ~ načel miroljubne politike uzakonitev; jezikosl. predpisovanje, predpisi
 22. naráva -e ž (ȃ) živa in neživa ~; šol. šola v ~i; pojm. človeška ~; ~ poezije; poud. pokazati svojo pravo ~o |značaj, lastnosti|; biti po ~i miroljuben; imeti kaj v ~i; biti močne ~e
 23. ob.. 1 [ poudarjeno òb] predp.; varianta ób.. 2 (Óbrh) po umiku naglasa; pred b, p, pogosto pred c, č, d, g, h, k, s, v, ž varianta o.. 2 I. izpredložna glag. 1. 'obkrožanje' obíti, objádrati, obkolíti, obkosíti, obložíti, opírati; ogrníti, okováti, ovíti 2. 'pot ali razmeščenost' oblétati, obrêsti 3. 'začetek ali nadaljevanje stanja' obležáti, obmirováti, obsedéti, obstáti, obviséti; ocvetlíčiti 4. 'jemanje, izgubljanje' obráti, obrabíti (se), obigráti; oklátiti, oskúbsti 5. '(ponovno) vzpostavljanje' obnovíti; obudíti 6. 'opremljanje' obdávčiti, oborožíti II. izpredložna imenska obméjek, obmóčje, obróbje, Obsótelje; obcésten, občásen; obmóčen; obsoréj; ohíšje, ožílje III. izpodstavna obnóva, obrába, obtôžba, obdarítev, oblétnica; obvézen, obstójen; odrgnína, osíp
 24. ..(ôv)nik m. prip. obr. (ȏ) 1. člov. 'vršilec' čarôvnik 2. člov. 'član, pripadnik' duhôvnik, mirôvnik 3. člov. 'priimek' Destôvnik, Borôvnik 4. 'opravilnik' geslôvnik, rokôvnik, sokôvnik; prim. ..nik
 25. pacifíst -a m, člov. (ı̑) mirovnik pacifístka -e ž, člov. (ı̑) mirovnica
 26. pacifístičen -čna -o; bolj ~ (í) mirovniški: ~e težnje pacifístični -a -o (í) ~o gibanje pacifístičnost -i ž, pojm. (í) mirovniškost
 27. pacifízem -zma m, pojm. (í) mirovništvo
 28. pogòj -ôja m s -em (ȍ ó) določiti, spremeniti ~e; mirovni ~i; ~ za sprejem je dobra ocena; kupiti stanovanje pod ~em, s ~em, da bo kmalu vseljivo; poud. pod nobenim ~em ne pristati na kaj |sploh ne|; publ.: prilagoditi se novim življenjskim ~em okoliščinam; živeti v težkih ~ih razmerah; materialni ~i materialne možnosti
 29. pričeválec -lca [u̯c] m s -em člov. (ȃ) ~ miroljubnih prizadevanj; neobč. ~ dogodka priča pričeválka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) pričeválčev -a -o [u̯č] (ȃ)
 30. sabotírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; sabotíranje (ı̑) kaj ~ delo; poud. ~ mirovni sporazum |namerno ne upoštevati|; voj. žarg. Bomba je sabotirala ni eksplodirala
 31. Saintgermainska pogódba -e -e [senžermén] ž, stvar. i. (ẹ̑ ọ̑) zgod. |mirovna pogodba|
 32. Trianónska pogódba -e -e [ija] ž, stvar. i. (ọ̑ ọ̑) zgod. |mirovna pogodba|
 33. začeméti -ím [čə] dov.; drugo gl. čemeti (ẹ́ í) poud. |obmirovati, zadremati|: ~ v temnem kotu  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA