Slovenski pravopis 2001

leto (208)


 1. léto 1 -a s (ẹ́) 1. mesec in ~ dogodka; Še istega ~a, isto ~ je umrl; iz ~a, po ~u, v ~u, pred ~om 1991; 1945. ~a in ~a 1945; osemdeseta ‹80.› ~a devetnajstega stoletja |od 1880. do 1889. leta|; šolsko ~ 1991/92; Sodobnost, ~ V, str. 3; Star je tri ~a; do starosti pet, petih let; Do sedmega ~a je bil doma |do starosti sedem let|; Gre v deveto ~ |Star je bil osem let|; ob ~u |čez eno leto|; ~ dni |eno leto|; praznovati novo ~ |1. januar|; srečno novo ~; še na mnoga ~a; knj. pog. končati prvo ~ filozofije letnik; poud. osebnost ~a |najznamenitejša|; star. Danes ~o je odšel pred enim letom 2. pojm. navade iz mladih let iz mladosti; Na stara ~a, v starih ~ih je živel sam v starosti; razlika v ~ih |v starosti|; poud. zrela ~a |čas življenjske zrelosti|; privzdig. ~a mladosti |mladost| 3. poud. ~a (in ~a) je garal |dolgo časa|; Iz ~a v ~ je topleje |vsako leto|; olepš. biti v ~ih |star, starejši|; z ~i bo drugače |sčasoma, polagoma|
 2. léto 2 -a s (ẹ́) star. poletje: obleka za ~
 3. leto.. prvi del podr. zlož. letopís, letopísec
 4. Letónija -e ž, zem. i. (ọ́) Latvija letónski -a -o (ọ̑) Letónec -nca m z -em preb. i. (ọ̑) Letónka -e ž, preb. i. (ọ̑) Letónčev -a -o (ọ̑)
 5. letónščina -e ž, pojm. (ọ̑) latvijščina
 6. letopís -a m (ı̑) podatki iz ~ov
 7. letopísec -sca m z -em člov. (ı̑) ~i iz 15. stoletja letopíska -e ž, člov. (ı̑) letopíščev -a -o (ı̑)
 8. letopísen -sna -o (ı̑) letopísni -a -o (ı̑) ~ podatek
 9. létos čas. prisl. (ẹ̑) ~ bodo končali z gradnjo; ~ v januarju; marca ~; prakt.sp. proračun za ~ letošnji proračun
 10. létošnji -a -e (ẹ́; ẹ̑) ~a pomlad
 11. letoválec -lca [u̯c] m z -em člov. (ȃ) publ. dopustnik, počitnikar letoválka -e [u̯k] ž, člov. (ȃ) publ. dopustnica, počitnikarka letoválčev -a -o [u̯č] (ȃ) publ.
 12. letováti -újem nedov. -ujóč, -ováje; -àl -ála, -àt; letovánje; (-àt) (á ȗ) publ. biti na dopustu, počitnicah: ~ na morju, v planinah
 13. letovíščar -ja m z -em člov. (ı̑) oddajati sobe ~em letovíščarka -e ž, člov. (ı̑) letovíščarjev -a -o (ı̑)
 14. letovíščarski -a -o (ı̑) ~a družba; ~ kraj letoviški kraj
 15. letovíščarstvo -a s, pojm. (ı̑) ~ ob gorskih jezerih |dopustništvo|
 16. letovíšče -a s (í) tujci v ~u
 17. letovíščen -čna -o (ı̑) letovíščni -a -o (ı̑) ~ del obale
 18. letovíški -a -o (ı̑) ~ kraj
 19. dléto -a s (ẹ́) kamnoseško, mizarsko ~
 20. dobrolétovina -e in dobroletovína -e ž (ẹ́; ẹ̑; í) pokr. dobrovita
 21. hámletovski -a -o (ȃ) ~ dvom hámletovskost -i ž, pojm. (ȃ)
 22. paletó -ja m s -em (ọ̑) |ženski plašč|
 23. prekléto 1 mer. prisl. (ẹ̑) poud. |zelo|: ~ se motiti
 24. prekléto 2 razpolož. medm. (ẹ̑) kletv. ~, ali res ne gre
 25. rigoléto -a m (ẹ̑) šalj. peti ~ |bruhati|
 26. skéleton -a m (ẹ̑) |tekmovalne sani|; pojm. prvenstvo v ~u
 27. tableto.. prvi del podr. zlož. tabletomán, tabletomaníja
 28. tabletomán -a m, člov. (ȃ) tabletománka -e ž, člov. (ȃ)
 29. tabletomaníja -e ž, pojm. (ı̑) |bolezensko nagnjenje k uživanju tablet|
 30. letòč -óča tudiletóč -a m z -em (ȅȍ ȅọ́; ȅọ̑) šport. vaditi ~
 31. letók -a m (ȅọ̑) sibirski ~i; poud. ~ turistov |zelo veliko|
 32. letovárna -e ž (ȅȃ)
 33. letovárnar -ja m z -em člov. (ȅȃ) letovárnarica -e ž, člov. (ȅȃ) letovárnarjev -a -o (ȅȃ) letovárnaričin -a -o (ȅȃ)
 34. anagrám -a m (ȃ) premetanka: Beseda leto je ~ od telo
 35. análi -ov m mn. (ȃ) iskati podatke v ~ih v letopisu; poud. priti v ~e zgodovine |postati pomemben|
 36. analíst -a m, člov. (ı̑) letopisec analístka -e ž, člov. (ı̑) letopiska
 37. Belè -éta m, oseb. i., psp (ȅ ẹ́) Belétovka -e ž, oseb. i. (ẹ́) ljud.
 38. blaznéti -ím nedov. blázni -íte, -èč -éča; -èl/-él -éla, -èt/-ét; blaznênje; (-èt/-ét) (ẹ́ í) Bolnik ~i; poud. blazneti od česa ~ ~ bolečine, veselja |burno izražati bolečino, veselje|; poud. blazneti za kom ~ ~ dekletom |biti močno zaljubljen|
 39. brenčáti -ím nedov. brénči -íte in brênči -íte, -èč -éča; brénčal -ála in brênčal -ála, brénčat in brênčat, -án -ána; brenčánje; (brénčat in brênčat) (á í) Čebela, muha ~i; poud. brenčati kaj ~ pesem |mrmraje peti|; poud. brenčati za kom ~ ~ dekletom |prizadevati si za ljubezensko naklonjenost|; brezos. brenčati komu V glavi mu ~i
 40. brusíti 1 in brúsiti -im nedov. brúsi -te in -íte, -èč -éča; brúsil -íla, brúsit, brúšen -a; brúšenje; (brúsit) (í/ı̑/ú ú) kaj ~ dleto, steklo; neobč. ~ okus občinstva izboljševati; poud. ~ noge, pete |hitro hoditi, teči|; lov. žarg. Divji petelin že ~i |končuje svoj spev|; brusiti kaj ob kaj Golob (si) ~i kljun ob kamen |drgne|
 41. čekírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; čekíranje (ı̑) žarg. kaj ~ prtljago |oddati pred poletom|
 42. Davós -a m, zem. i. (ọ̑) |švicarsko letovišče|: v ~u davóški -a -o (ọ̑) Davošàn -ána in Davošán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ) Davošánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 43. devétdeset 2 -ih glav. štev. (ẹ̑) omejitev hitrosti na ~ kilometrov na uro ‹90 km/h›; biti star ~ let devétdeset -ih m, ž, s mn. (ẹ̑) prakt.sp. bližati se ~im devetdesetim letom
 44. devetnájststo -tih glav. štev. (á) tisoč devetsto: leto ~ dvajset ‹1920›
 45. dobívati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; dobívanje (í) kaj ~ darila, pisma; ~ sive lase |siveti|; ~ ugled; knj. pog. ~ trebuh rediti se; ~ na ugledu postajati ugleden; dobivati kaj iz česa ~ žveplo iz žveplove rude pridobivati dobívati jih -am jih (í) knj. pog., poud. |biti (večkrat) tepen|: ~ ~ od očeta; ~ ~ po grbi dobívati se -am se (í) knj. pog. sestajati se, shajati se: z/s kom ~ ~ z dekletom
 46. dogovárjati se -am se nedov. -ajóč se, -áje se; dogovárjanje (ȃ) z/s kom/čim za kaj, o kom/čem ~ ~ z dekletom za sestanek; ~ ~ s sindikatom o plačah; ~ ~ o ceni; ~ ~ (o tem), kaj je treba storiti
 47. dogovoríti -ím dov., nam. dogovôrit in dogovorít/dogovorìt; drugo gl. govoriti (í/ı̑ í) kaj ~ misel; ~ sestanek dogovoriti se za sestanek dogovoríti se -ím se (í/ı̑ í) z/s kom/čim za kaj, o kom/čem ~ ~ z dekletom za sestanek; ~ ~ s sosedom o odškodnini; ~ ~ (o tem), kaj je potrebno storiti
 48. dovršíti -ím dov. dovŕšil -íla, nam. dovršít/dovršìt; drugo gl. vršiti 1 (í/ı̑ í) neobč. kaj ~ nalogo, študij dokončati, končati; ~ sedmo leto dopolniti
 49. dvá dvé dvé glav. štev. dvéh dvéma -á/-é/-é -éh -éma (ȃ ẹ̑ ẹ̑) ~ brata; roman v ~eh delih; ~e uri; pred ~ema letoma, pred dvemi leti; knj. pog. imeti jih ~e manj kot sedemdeset |oseminšestdeset let|; prakt.sp. ~ čaja, prosim dve skodelici; Pokažite mi tista ~ vzorca; poud.: Že ~, tri tedne se nista videla |približno|; Do trgovine ima ~ koraka |zelo blizu|; ubiti ~e muhi na en mah |hkrati opraviti dve stvari| dvá dvéh m, člov. (ȃ ẹ̑) Zunaj te ~ čakata; poud. delati, jesti za ~ |zelo veliko|; Kjer se prepirata ~, tretji dobiček ima dvé dvéh ž, člov. (ẹ̑ ẹ̑) Sprehajale so se po ~ in ~; nečlov. Ura je ~; ob ~eh ponoči |ob 2. uri; ob 2 h; ob 2.00| dvé dvéh s, člov. (ẹ̑ ẹ̑) Imajo tri dekleta, ~ sta že poročeni
 50. dvanájstkrat kratn. prisl. (ȃ) ~ na leto

1 51 101 151 201    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA