Slovenski pravopis 2001

cerkev (52)


 1. cérkev -kve tudi cérkev -kvé ž, druga oblika dalje -i -- -i -ijo; -é -á -áma -é -àh -áma; -é -á -àm -é -àh -ámi (ẹ́; ẹ́ ẹ̑) baročna ~; član katoliške ~e; prakt.sp. hoditi v ~ |javno izpovedovati vero|; poud. Cela ~ je pela |vsi ljudje v cerkvi|
 2. Cérkev -kve ž, stvar. i. (ẹ́) Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Pravoslavna cerkev
 3. Béla Cérkev -e -kve ž, zem. i. (ẹ́ ẹ́) v ~i ~i belocerkôvški -a -o (ȏ) Belocerkôvčan -a in Belocerkôvec -vca m, druga oblika z -em preb. i. (ȏ; ȏ) Belocerkôvčanka -e ž, preb. i. (ȏ)
 4. Katóliška cérkev -e -kve ž, stvar. i. (ọ̑ ẹ́)
 5. Nôva Cérkev -e -kve ž, zem. i. (ó ẹ́) pri ~i ~i novocérkovski -a -o, neurad. cérkovski -a -o (ẹ́; ẹ́) Novocerkovljàn -ána in Novocerkovlján -a, neurad. Cerkovljàn -ána in Cerkovlján -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ; ȁ á; ȃ) Novocerkovljánka -e ž, preb. i. (ȃ)
 6. Rímskokatóliška cérkev -e -kve ž, stvar. i. (í/ı̑ọ̑ ẹ́)
 7. Stára Cérkev -e -kve ž, zem. i. (ȃ ẹ́) v ~i ~i starocérkovški -a -o (ẹ́) Starocérkovčan -a m, preb. i. (ẹ́) Starocérkovčanka -e ž, preb. i. (ẹ́)
 8. adventístičen -čna -o (í) ver. adventístični -a -o (í) ~a cerkev
 9. baptístovski -a -o (ı̑) redk. baptističen: ~a cerkev
 10. bazílika 1 -e ž (í) |cerkev|
 11. benediktínec -nca m z -em člov. (ı̑) cerkev ~ev benediktínka -e ž, člov. (ı̑) benediktínčev -a -o (ı̑)
 12. božjepóten -tna -o (ọ̑) božjepótni -a -o (ọ̑) ~a cerkev
 13. bôžji -a -e v teoloških in bogoslužnih besedilih tudi Bôžji, v zvezah božji grob, božja pot tudi bóžji (ó; ó; v zvezah ọ̑) 1. ~a volja; ~e zapovedi; vznes.: ~a beseda |evangelij|; ~a njiva |pokopališče| 2. privzdig.: služabnik ~ duhovnik; hiša ~a cerkev; služba ~a maša; poud. šiba ~a |velika nesreča, nadloga| 3. poud.: ves ~ dan |ves dan|; Molči, človek ~ |izraža podkrepitev|; Križ ~, kaj bo iz tega |izraža začudenje, presenečenje| 4. rastl. ~e drevce bôžje -ega s, pojm. (ó) star.: božjast; kap, infarkt po bôžje nač. prisl. zv. (ó) ~ ~ častiti
 14. csl. okrajš. cerkevnoslovanščina, cerkvenoslovanski
 15. domáriti -im nedov. -èč -éča; domárjenje (á ȃ) star. Domači so odšli v cerkev, sam pa je domaril |ostal doma za varuha|
 16. dozídati tudi dozidáti -am dov. drugo gl. zidati (í/á í) kaj ~ cerkev; ~ še eno nadstropje; dozidati kaj do česa ~ hišo do slemena
 17. dvoránast -a -o (ȃ) dvoránasti -a -o (ȃ) ~a cerkev
 18. dvóstôlpen -pna -o (ọ̑ȏ) dvóstôlpni -a -o (ọ̑ȏ) ~a cerkev dvóstôlpnost -i ž, pojm. (ọ̑ȏ)
 19. ekuména -e ž (ẹ̑) ver. |vesoljna cerkev|; zem. |poselitveno področje|
 20. ekumenízem -zma m, pojm. (í) |gibanje za združitev krščanskih cerkev|
 21. ênoládijski -a -o (é/ȇá; é/ȇȃ) um. ~a cerkev ênoládijskost -i ž, pojm. (é/ȇá; é/ȇȃ) um.
 22. evangeličánski -a -o (ȃ) ~a cerkev evangeličánskost -i ž, pojm. (ȃ)
 23. fáren -rna -o (ȃ) Ta travnik je ~ župnijski fárni -a -o (ȃ) ~a cerkev
 24. gotizírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; gotizíranje (ı̑) kaj ~ romansko cerkev
 25. gŕkokatóliški -a -o (ȓọ̑) ver. ~a cerkev
 26. Hágija Sofíja -e -e ž, zem. i. (ȃ ı̑) |carigrajska cerkev| hagijesofíjski -a -o (ı̑)
 27. hrám -a tudi hràm hráma m (ȃ; ȁ á) pokr. vzh. zidanica, (kmečka) hiša; pokr. zah. shramba; neobč. svetišče; vznes. ~ gledališke umetnosti |gledališko poslopje|; star. božji ~ cerkev
 28. kríževniški -a -o in križévniški -a -o (í; ı̑; ẹ̑) ~a cerkev
 29. krížniški -a -o (ı̑) ~a cerkev
 30. metodístičen -čna -o (í) ver. metodístični -a -o (í) ~ pridigar; ~a cerkev
 31. ortodóksen -sna -o (ọ̑) pravoveren: ~ katoličan; poud. ~ freudovec |strog, načelen| ortodóksni -a -o (ọ̑) ~a cerkev pravoslavna cerkev ortodóksnost -i ž, pojm. (ọ̑)
 32. patriárški -a -o [ija] (ȃ) ~a cerkev
 33. p. c. okrajš. podružnična cerkev
 34. podrúžničen -čna -o (ȗ) podrúžnični -a -o (ȗ) ~ odbor; ~a cerkev
 35. pompózen -zna -o; -ejši -a -e (ọ̑; ọ̑) ~ sprejem razkošen, sijajen; ~a cerkev veličastna, mogočna; ~a reklama hrupna, burna pompóznost -i ž, pojm. (ọ̑)
 36. posvetíti 1 -ím dov. posvéti -íte; posvétil -íla, -ít/-ìt, posvečèn -êna; posvečênje; (-ít/-ìt) (í/ı̑ í) kaj komu/čemu ~ kapelo svetniku; ~ knjigo materi; ~ svoje moči študiju; publ. ~ vprašanjem šolstva posebno pozornost; posvetiti koga/kaj ~ cerkev; ~ duhovnika; neobč. posvetiti koga v kaj ~ koga v svoje skrivnosti razkriti, zaupati mu jih posvetíti se -ím se (í/ı̑ í) poud. komu/čemu ~ ~ filozofiji |ukvarjati se s filozofijo|
 37. primolíti -mólim dov.; drugo gl. moliti 1 (í/ı̑ ọ́) ver. komu kaj ~ bolniku zdravje |doseči z molitvijo|; Romarji so primolili v cerkev |moleč prišli|
 38. proštíjski -a -o (ı̑) ~a cerkev
 39. razkólen 2 -lna -o (ọ̑) ver., zgod. razkólni -a -o (ọ̑) ~a cerkev
 40. razkólniški -a -o (ọ̑) ~ nazor; ver., zgod. ~a cerkev
 41. razsvečèn -êna -o (ȅ é é) ~a cerkev razsvečênost -i ž, pojm. (é)
 42. rêbrasto in rébrasto nač. prisl. (é; ẹ́) ~ obokana cerkev
 43. reformíran -a -o (ı̑) prenovljen: ~o šolstvo reformírani -a -o (ı̑) ~a cerkev reformíranost -i ž, pojm. (ı̑) prenovljenost
 44. shizmátičen -čna -o (á) izobr. razkolniški shizmátični -a -o (á) ~a cerkev
 45. stárokatóliški -a -o (ȃọ̑) ~a cerkev
 46. stólnica -e ž (ọ̑) |cerkev|
 47. trífora -e ž (ı̑) um. |okenska odprtina|: cerkev s ~ami
 48. tríládijski -a -o (ı̑á; ı̑ȃ) ~a cerkev
 49. tróládijski -a -o (ọ̑á; ọ̑ȃ) triladijski: ~a cerkev
 50. unitárski -a -o (ȃ) angleška ~a cerkev

1 51    Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA