Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

oi:á in oi:à (13)


 1. àsociálnež -a [asocijalnež-] m, člov. (ȁ-ȃ) kdor se noče ali ne more prilagoditi splošno veljavnim družbenim normam: Bil je asocialnež, ki je kot nomad blodil po družbeni nikogaršnji zemlji, in grožnja vsem pravilom civilizacije
  E (↑)àsociálen
 2. ávtoodpàd -áda m (ȃ-ȁ ȃ-á)
  1. prostor, namenjen za zbiranje izrabljenih avtomobilov: Avtomobilske tablice bi morale ostati na vozilu, vse dokler tega ne reciklirajo ali odpeljejo na avtoodpad
  2. podjetje, obrat, ki se ukvarja z zbiranjem in razgradnjo izrabljenih avtomobilov: zasebni avtoodpad; Pravilnik, po katerem bodo avtoodpadi lahko še naprej odkupovali izrabljena in poškodovana vozila, bo pripravljen v slabem mesecu
  E (↑)avto…1 + (↑)odpàd
 3. dàj-dám1 -- in -a m (ȁ-á) odnos, ki temelji na medsebojni izravnavi v dajanju in prejemanju dobrin: Nemčija je že prej predlagala sedemletno zamrznitev pravice do dela prebivalcev novih članic v starih in tudi ta politični daj-dam je v Berlinu sprožil veliko nasprotij
  E (↑)dáti
  dàj-dám2 -- v prid. rabi: daj-dam odnos in odnos daj-dam; Že malo pod površino daj-dam logike odnosov posameznik – skupnost se izkaže, da posameznik od skupnosti in od soljudi potrebuje in dobiva mnogo več kot zgolj boljše možnosti za fizično preživetje
 4. mákroukàz -áza in mákro ukàz -- -áza m (ȃ-ȁ ȃ-á) rač. določeno zaporedje ukazov, ki jih pri večkratni uporabi istih opravil zaženemo z enim ukazom; makro1: Novejše različice pisarniških programov uporabnika vedno opozorijo na prisotnost makroukazov in mu prepustijo odločitev, ali bo dopustil njihovo izvajanje ali ne
  E ↑mákro1 + (↑)ukàz
 5. nàddržáva -e ž (ȁ-ȃ) organizirana politična skupnost, ki presega okvir posamezne države: centralizirana naddržava; Evropski naddržavi vlada neznansko zapleten sistem komisij, direktoratov, ekspertnih in parlamentarnih skupin, ki nenehno proizvaja velikanske količine uradnih dokumentov
  E (↑)nad… + (↑)držáva
 6. nàdlák -a m (ȁ-ȃ) lak, ki se nanaša kot zaščitna prevleka na polakirane nohte: Nohte najprej namažete z osnovnim, brezbarvnim podlakom, nato pa nanje nanesete zaželen odtenek in končate z nanosom zaščitnega nadlaka
  E (↑)nad… + (↑)lák
 7. nàdnacionálka -e [nadnacijonalka] ž (ȁ-ȃ) podjetje, ki s svojim poslovanjem presega okvir države: bančna nadnacionalka; farmacevtska nadnacionalka; Od sto največjih svetovnih nadnacionalk jih ima že skoraj 80 svoje proizvodne obrate ali hčerinske družbe na Madžarskem
  E univerbizirano iz nàdnacionálna drúžba
 8. nàdpovezáva -e ž (ȁ-ȃ) element računalniškega dokumenta, ki omogoča premik v drug dokument ali na drugo mesto v istem dokumentu; link, hiperpovezava, povezava (2): Pri pretvorbi je pomembno, da se ohrani vsa oblika dokumenta, tudi zaznamki in morebitne nadpovezave na druge dokumente
  E (↑)nad… + ↑povezáva
 9. nàdstándard -a m (ȁ-ȃ) standard, ki presega navadno, običajno, ustaljeno raven: zagotavljati nadstandard; cestni nadstandard; nadstandard šole; Pri stanovanjih bi morali obdavčiti nadstandard, da bodo ljudje, ki imajo več stanovanj, plačevali višje davke
  E (↑)nad… + (↑)stándard
 10. nàdstándardni -a -o prid. (ȁ-ȃ) ki presega navadno, običajno, ustaljeno raven: nadstandardna restavracija; nadstandardna storitev; nadstandardno zdravstveno zavarovanje; Novo zgrajena stanovanja se na trgu praviloma prodajajo kot nadstandardna
  E ↑nàdstándard
 11. nàdzavarovánje -a s (ȁ-ȃ) zavarovalno stanje, ko je zavarovalna vsota višja od vrednosti zavarovane stvari: Pri podzavarovanju je zavarovalna vsota sklenjena na nižjo vrednost, kot je vrednost nepremičnine, pri nadzavarovanju pa je glede na vrednost nepremičnine previsoka
  E (↑)nad… + (↑)zavarovánje
 12. nàjdestinácija -e in náj destinácija -- -e ž (ȁ-á; ȃ, á) zelo cenjen ciljni kraj za različne dejavnosti: turistična najdestinacija; Portugalsko glavno mesto so postavili na vrh desetih najdestinacij
  E ↑nàj… + ↑destinácija
 13. sláčifànt -fánta m, člov. (ā-ȁ ā-á) moški, ki izvaja striptiz; striper, striptizer: Kruh si služi kot slačifant v nočnem baru blizu Helsinkov
  E po zgledu (↑)sláčipúnca iz (↑)sláčiti + (↑)fànt  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA