Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

iz%>20 (14)


 1. alzheimerjeva bolézen -e -zni in Alzheimerjeva bolézen -e -zni cit. [álchajmerjeva] ž (ȃ, ẹ̑) med. degenerativna bolezen, ki povzroča odmiranje živčnih celic; alzheimer: zboleti za alzheimerjevo boleznijo; nastanek alzheimerjeve bolezni; bolnik z alzheimerjevo boleznijo; Pri nekaterih boleznih, denimo pri alzheimerjevi bolezni ali po možganski kapi, je pomoč svojcev dragocena in neizogibna
  E po nemškem nevrologu in nevropatologu Aloisu Alzheimerju (1864–1915)
 2. blagôvno-trgovínski cénter -ega -tra in cênter -tra m (ō-ȋ, ẹ̄; ē) velik kraj, prostor s trgovskimi, poslovnimi objekti; betece, BTC: Po desetih letih, odkar se je blagovno-transportni center začel preoblikovati v blagovno-trgovinski center, se je na območju nekdanjih Javnih skladišč veliko spremenilo
  E (↑)blagóven in (↑)trgovínski in (↑)cénter
 3. bovína spongifórmna encefalopatíja -e -e -e ž (ȋ, ọ̑, ȋ) vet. nevarna bolezen zlasti goveda, ki prizadene možgane in se prenaša tudi na človeka; bolezen norih krav, BSE, goveja spongiformna encefalopatija, nore krave: Potem ko je pri kravi, ki so jo evtanazirali zaradi bolezni, trikrat ponovljeni hitri test pokazal verjetnost, da je bolehala za bovino spongiformno encefalopatijo ali boleznijo norih krav, smo doživeli šok
  E po zgledu agl. bovine spongiform encephalopathy iz nlat. bovinus ‘goveji’ in spongiformis ‘gobast’ in encephalopathia ‘možganska bolezen’
 4. creutzfeldt-jakobova bolézen -e -zni in Creutzfeldt-Jakobova bolézen -e -zni cit. [krôjcfeld-jákobova] ž (ȏ-ȃ, ẹ̑) med. nalezljiva bolezen, ki se z uživanjem mesa obolelega goveda prenaša na človeka in povzroča demenco, izgubo nadzora nad delovanjem mišic, komo: Pri ljudeh doslej nismo imeli niti enega primera nove variantne oblike creutzfeld-jakobove bolezni, ki naj bi nastala zaradi uživanja mesa obolelih živali
  E po nemških nevrologih Hansu-Gerhardu Creutzfeldtu (1885–1964) in Alfonsu Marii Jakobu (1884–1931)
 5. deinstitucionalizírati se -am se [deinstitucijonalizirati] dov. in nedov. (ȋ) prenehati imeti ustaljeno, zakonsko obliko: Kot najmanjši in najbolj institucionalizirani evropski narod se moramo deloma deinstitucionalizirati
  E (↑)de… + (↑)institucionalizírati
 6. dezóksiribonukleínska kislína -e -e ž (ọ̑-ȋ, í) biol. nukleinska kislina, ki nosi zapis genske informacije v vseh živih bitjih; DNK: Dezoksiribonukleinska kislina je osnovna sestavina genskega materiala
  E po zgledu nem. Desoxiribonucleinsäure, agl. desoxyribonucleic acid iz (↑)dezoksi(dácija) + (↑)ribonukleínski in (↑)kislína
 7. eléktroencefalografíja -e ž (ẹ̑-ȋ) med. snemanje razlik v električnih potencialih v možganih prek elektrod na površini glave; EEG (1): Po pol stoletja je elektroencefalografija še vedno osnovni pripomoček v diagnostiki epilepsij pri otrocih in mladostnikih
  E (↑)eléktroencefalográf
 8. obveščeválno-várnostni -a -o prid. (ȃ-á) ki je v zvezi z obveščevanjem in varnostjo: obveščevalno-varnostna agencija; obveščevalno-varnostna služba; Ločena od obveščevalno-varnostne dejavnosti je varnostna dejavnost, ki jo opravljajo policija, varnostni organ ministrstva za obrambo ter vojaška policija
  E (↑)obveščeválen + (↑)várnosten
 9. poliklorírani bífenil -ega -a m (ȋ, ȋ) nav. mn. , kem. strupena, rakotvorna, težko razgradljiva umetna organska spojina iz skupine kloriranih cikličnih ogljikovodikov, ki se uporablja zlasti v industriji; PCB: odstranjevanje polikloriranih bifenilov; Med drugimi hudimi onesnaževalci okolja so našli tudi poliklorirane bifenile (PCB), ki sodijo med najbolj toksične snovi, kar jih je ustvaril človek
  Eagl. polychlorinated biphenyl, nem. polychloriertes Biphenyl iz (↑)poli... + (↑)klorírati + (↑)bi... + (↑)feníl...
 10. práktičnosporazumeválni -a -o prid. (á-ȃ) jezikosl. ki je v zvezi z vsakdanjim sporazumevanjem o praktičnih zadevah: praktičnosporazumevalna beseda; praktičnosporazumevalno besedilo; Mešanica nove vzvišenosti in starega neznanja grozi, da bo zabrisala meje med zbornim in pogovornim, med praktičnosporazumevalnim in strokovnim jezikom
  E iz práktično sporazumévanje
 11. prostórskoinformacíjski -a -o prid. (ọ̄-ȋ) ki se nanaša na informacije o prostoru: Mestna občina je v zadnjih letih pospešeno razvijala občinski prostorskoinformacijski sistem
  E iz prostórska informácija
 12. stanovánjsko-poslôvni -a -o prid. (ȃ-ō) ki je v zvezi s stanovanji in poslovnimi prostori: stanovanjsko-poslovni objekt; stanovanjsko-poslovna soseska; Na severozahodni strani ulice, kjer prevladujejo stare večstanovanjske hiše, bodo zrasli tudi prvi stanovanjsko-poslovni bloki
  E (↑)stanovánjski + (↑)poslóven
 13. turístičnoinformacíjski -a -o prid. (í-ȋ) ki se nanaša na turistične informacije: turističnoinformacijski center; turstičnoinformacijska pisarna; Ustavila sem se ob turističnoinformacijskem pultu, kjer na srečo ni bilo gneče
  E iz turístična informácija
 14. znánstvenofantástični -a -o prid. (ȃ-á) ki je v zvezi z znanstveno fantastiko: znanstvenofantastični film; znanstvenofantastični roman; znanstvenofantastični žanr; Svoje znanstvenofantastično delo je avtor postavil 36 let v prihodnost, a je njegova fantazija postala resničnost že prej
  E iz znánstvena fantástika  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA