Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

(bp=ž ali bp=s) in iz=*enje (29)


 1. besédenje -a s (ẹ̑) izmenjevanje mnenja, misli z govorjenjem; besedovanje pogovarjanje(SSKJ): Debatiranje ima pri nas šele nekajletno tradicijo; nekateri ga imajo zaradi slabih zgledov posameznih politikov še vedno za besedenje v prazno
  E (↑)beséditi
 2. bíovrtnárjenje -a in bío vrtnárjenje -- -a [bijovərtnarjenje] s (ȋ-á) vrtnarjenje samo z uporabo naravnih, organskih snovi: Nekatere napredne občine v Sloveniji že spodbujajo kompostiranje organskih odpadkov in s tem biovrtnarjenje
  E ↑bío… + (↑)vrtnárjenje
 3. brazgotínjenje -a s (ȋ) med. proces nastanka brazgotine: Da bi bil proces brazgotinjenja čim ugodnejši in krajši, je treba brazgotino vsakodnevno deset do dvajset minut masirati
  E (↑)brazgotíniti se
 4. cestnínjenje -a s (ȋ) pobiranje pristojbine za uporabo cest: elektronsko cestninjenje; satelitsko cestninjenje; sistem cestninjenja; Uvajanje pravičnejšega cestninjenja, ko bi cestnino plačevali po resnični uporabi, je za prihodnja leta napovedoval dovčerajšnji prometni minister
  E ↑cestníniti
 5. cvetênje (SSKJ) -a s () , zlasti v zvezi z morje, jezero pojav množične namnožitve planktonskih alg v morski ali sladki vodi, ki se kaže kot rdeče, zeleno, rjavo obarvanje vode: cvetenje morja; Fosfati onesnažujejo vodotoke in povzročajo škodljivo cvetenje alg v jezerih
  E ↑cvetéti
 6. domáčenje -a s (ā)
  1. prevajanje tujih besed v materni jezik: Za islandščino je značilna večstoletna tradicija domačenja tujega strokovnega izrazja
  2. jezikosl. prilagajanje tuje besede glasovni podobi maternega jezika: Neštetokrat je kršeno domačenje tujk
  E ↑domáčiti
 7. klošárjenje -a s () brezdomski, potepuški način življenja: Le redki se zavestno odločijo za klošarjenje, saj jih k temu, vsaj na začetku, prisilijo življenjske okoliščine
  E ↑klošáriti
 8. listínjenje -a s (ȋ) fin. preoblikovanje posojil v vrednostne papirje: listinjenje obveznic; Hipotekarni krediti, ki jih zdaj odobravajo slovenske banke, so v bistvu hipotekarni samo napol, saj jih banke z listinjenjem ne morejo prodajati na kapitalskem trgu, novi zakon pa bo to omogočil
  E iz listíniti iz (↑)lístina
 9. mréženje (SSKJ) -a s (ẹ́) vzpostavljanje in ohranjanje stikov, namenjenih izmenjavi informacij ter razvijanju poklicnih in družabnih interesov: spletno mreženje; mreženje kulturnih potencialov; Konkurenčnost podjetja se izboljša z uspešnim mreženjem
  E ↑mréžiti
 10. nèkajênje -a s (ȅ-é) stanje brez kajenja: odločiti se za nekajenje; svetovni dan nekajenja; spodbujanje nekajenja; V Evropi in svetu je rak debelega črevesa po razširjenosti na drugem mestu, v nekaterih severnoameriških državah, tam, kjer so z nekajenjem omejili pljučnega raka, pa celo na prvem
  E (↑)nè… + (↑)kajênje
 11. nèvídenje -a s (ȅ-í) dejstvo, da kdo česa ne vidi: Posebej bode v oči njegovo videnje dejanske stvarnosti, dejanskega sveta in dejanskih problemov in njegovo nevidenje drugačnega pogleda na stvarnost in dejanske težave tega sveta
  E (↑)nè… + (↑)vídenje
 12. olastnínjenje -a s (ȋ) sprememba družbene lastnine v kako drugo obliko lastnine, zlasti zasebno: olastninjenje podjetja; Družba je dosegla zavidljivo raven olastninjenja: zasebnega je že 97 odstotkov osnovnega kapitala, več kot tisoč delničarjev pa jamstvo za stabilnost upravljavske in lastniške strukture
  E ↑olastníniti
 13. poménje -a s (ẹ̑) jezikosl. vsi pomeni nekega leksema; semantem(SSKJ): Pomenje označuje vsoto vseh pomenov nekega leksema in zato tudi lahko govorimo o virtualnem in aktualiziranem jezikovnem znaku
  E (↑)pomèn
 14. postênje -a s () delno ali popolno omejevanje uživanja hrane z določenim namenom: skupinsko postenje; terapevtsko postenje; Za mano je drugi dan posta, za mnoge eden najtežjih v obdobju postenja, ko se telo še ni povsem sprijaznilo, da je brez hrane
  E (↑)postíti
 15. razdržávljenje -a s () sprememba družbenega, kolektivnega v zasebno: Če naj bi lastništvo ostalo predvsem slovensko, bi morala biti privatizacija nujno postopna: domačega kapitala za hitro razdržavljenje ni bilo dovolj
  E (↑)razdržáviti
 16. razlastnínjenje -a s (ȋ) pravno veljavno odvzetje lastninske pravice: Ker se lastnik v zadnjem času s predstavniki podjetja sploh ni hotel pogovarjati, so se ti odločili sprožiti postopek za razlastninjenje na sodišču
  E ↑razlastníniti
 17. razmagnétenje -a s (ẹ̑) odprava magnetnega delovanja: Monitorju lahko očitamo predvsem neenakomernosti, saj je slika na desnem delu še vedno nekako lisasta; tudi razmagnetenje ni pomagalo
  E (↑)razmagnétiti
 18. ribárjenje (SSKJ) -a s () nezakonita pridobitev spletnih gesel in osebnih podatkov, ki se navadno doseže s preusmeritvijo uporabnikov na ponarejene spletne strani; phishing: zaščita pred ribarjenjem; Pri nas smo ribarjenje spoznali ob vzniku ponarejenih servisnih strani enega od ponudnikov spletnega dostopa
  E po zgledu agl. phishing iz (↑)ribáriti
 19. sámovrednôtenje -a s (ȃ-ȏ) vrednotenje samega sebe, svojega dela: pozitivno samovrednotenje; Po raziskovalkinih besedah sta samovrednotenje in identiteta sodobnega človeka tesno povezana s potrošništvom
  E iz sámovrednôtiti iz (↑)samo... + (↑)vrednôtiti
 20. sámozdrávljenje -a s (ȃ-á)
  1. zdravljenje samega sebe z uporabo zdravil brez recepta, s pomočjo zdravilnih zelišč, alternativne medicine, s postom: Vsakdo se lahko nauči praktičnih znanj samozdravljenja, slabše telesno in duševno počutje pa lahko izboljšamo z uravnoteženjem energij v telesu
  2. zdravljenje samo od sebe: Telo ima izjemno moč samozdravljenja in z različnimi terapijami mu pri tem pomagamo
  E (↑)samo... + (↑)zdrávljenje
 21. slúzenje -a s () pojavljanje, nastajanje morske sluzi iz lepljive snovi, ki jo izloča rastlinski plankton: Sluzenje morja je v zadnjih dneh začelo motiti tudi kopalce ob slovenski obali
  E (↑)slúziti
 22. tračárjenje -a s () širjenje govoric, predvsem zasebne narave, navadno prek medijev: Vsi smo nagnjeni k tračarjenju, vsi vemo, da se slaba novica širi hitreje kot dobra novica
  E ↑tračáriti
 23. ubesédenje -a s (ẹ̑) izraženje z besedami: nezmožnost ubesedenja; Brez ubesedenja svojih občutkov človek nikoli ne more zares spoznati sebe
  E (↑)ubeséditi
 24. užitkárjenje -a s () ekspr. teženje za uživanjem, užitki: V parku je precej bazenov in plaž s privlačnim drobnim peskom, ki z malo domišljije spominjajo na užitkarjenje pod tropskim soncem
  E ↑užitkáriti
 25. veríženje -a s ()
  1. dejstvo, da se kaj dogaja, razvršča drugo za drugim: veriženje dogodkov; veriženje kreditov odobritev novega kredita z navezavo na predhodnega; prepoved veriženja pogodb; Določila novega zakona o delovnih razmerjih onemogočajo dalj časa trajajoče veriženje zaposlitev za določen čas
  2. ukvarjanje s preprodajo česa, navado z namenom dvigovanja cene na tržišču za hitro pridobivanje (velikega) dobička: veriženje delnic; veriženje z zemljišči; Iz strokovnih služb zbornic in prometnega ministrstva je treba takoj odstraniti uradnike, ki so vpleteni v veriženje z dovolilnicami in denarjem
  3. vsebinsko nizanje, nejasno, zapleteno sporočanje: Pri študijah o umetnosti, ki jih ne pišejo umetnostni zgodovinarji, se hitro izkaže, da gre predvsem za jalov poskus narativnega veriženja in skladiščenja teoremov
  E (↑)verížiti
 26. zazdrávljenje -a s () začasno ali delno ozdravljenje; zazdravitev: Ko je bolezen že v napredovalem stanju, ni več možno ozdravljenje, ampak le zazdravljenje
  E ↑zazdráviti
 27. známčenje -a s () ustvarjanje in uveljavljanje tržne znamke za doseganje prepoznavnosti; branding: interaktivno znamčenje; strokovnjak za znamčenje; Posamezna država je lahko izjemno prepoznavna tudi brez načrtnega znamčenja
  E ↑známčiti
 28. zrcáljenje (SSKJ) -a s () sprotno izdelovanje varnostne kopije podatkov na različnih trdih diskih: Ko pokvarjeni disk zamenjamo, krmilnik izvede zrcaljenje podatkov z obstoječega ali obstoječih diskov na novi disk in vzpostavi se popolnoma enako stanje kakor pred napako
  E (↑)zrcáliti
 29. žepárjenje -a s () kraja denarnic, manjših osebnih predmetov iz žepov, torbic; žeparstvo: tehnike žeparjenja; biti vešč žeparjenja; Žeparjenje je že skoraj izumrlo, saj zahteva malodane rokohitrsko spretnost in zelo mirno roko
  E ↑žepáriti  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA