Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

Razlaga oblikoslovnih oznak


Primeri:Sže2- samostalnik ženskega spola, ednina, rodilnik
 A - prislov
 Gcp - glagol, tretja oseba, množina
 Pme1i - pridevnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določna oblika


Šifre besednih vrst

S, I samostalniška beseda     Šštevnik     Vveznik
Gglagolska besedaAprislovMmedmet
Ppridevniška besedaČčlenekKkratica
ZzaimekEpredlog


Šifre oblikoslovnih kategorij

  spol    število    sklon    oseba    stopnjevanje    določnost    razmerje
 
 m moški   e ednina   1 imenovalnik   a prva   j primernik   i dol. oblika   pr priredno
 ž ženski   d dvojina   2 rodilnik   b druga   jjpresežnik   po podredno
 s srednji   p množina   3 dajalnik   c tretja
  4 tožilnik
  5 mestnik
  6 orodnik


Samostalniška beseda
       oznaka  spol    število   sklon         primer    
samostalnik S     {m,ž,s}   {e,d,p}     {1,2,3,4,5,6}     Sme1   (dan)
glagolnik SG    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} SGse2(spoznanja)
osebna imena IO    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IOme1(Martin)
imena prebivalcev IP    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IPme2(Čeha)
veroslovna imena IV    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IVme3(Bogu)
živalska imena IŽ    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IŽže3(Liski)
zemljepisna imena IZ    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IZme2(Črnomlja)
mitološka imena IM    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} IMme5(Hadu)
stvarna imena IS    {m,ž,s} {e,d,p}  {1,2,3,4,5,6} ISže2(Iliade)


Glagolska beseda
oznaka oseba spol številosklon primer
povedni sedanjik G {a,b,c} {e,d,p} Gce (plava)
pom. gl. biti sed. GP {a,b,c} {e,d,p} GPce (je)
pom. gl. biti prih. GFP {a,b,c} {e,d,p} GFPcp(bodo)
pom. gl. biti nik. obl. GZP {a,b,c} {e,d,p} GZPae(nisem)
gl. biti v smislu obstajanja GO {a,b,c} {e,d,p} GOae (sem)
gl. biti v relacijskem smislu GR {a,b,c} {e,d,p} GOae (je)
gl. obst. biti nik. obl. GZO {a,b,c} {e,d,p} GZOce(ni)
gl. obst. biti prih. GFO {a,b,c} {e,d,p} GFObe(boš)
glagol tipa imeti nik. obl. GZ {a,b,c} {e,d,p} GZbe (nimaš)
velelnik GV {a,b,c} {e,d,p} GVbe (glej)
opisni deležnik na -l GL {m,ž,s}{e,d,p} GLže (obrisala)
opis. delež. gl. biti na -l GLB {m,ž,s}{e,d,p} GLBme(bil)
trpni deležnik na -n/-t GN/GT {m,ž,s}{e,d,p}{1,2} GNme1(rojen)
deležje na -č/-ši GČ/GŠI (loveč)
nedoločnik GNE GNE (povedati)
namenilnik GNA GNA (gledat)
pogojnik GBI GBI (bi)
prosti glagolski morfem Gmp Gmp (se)


Pridevniška beseda

       oznaka spol   število  sklon         stopnj. dol. primer    
pridevnik P {m,ž,s} {e,d,p}{1,2,3,4,5,6}{/,j,jj} {/,i} Pme1i (pomladni)
opisni deležnik na - l PL {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} {/,i} PLmp4 (uspele)
deležnik stanja na -n/-t PN/PT {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} {/,i} PNme4i(zgrešeni)
deležnik na -č/-ši PČ/PŠI {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} {/,i} PČže2 (cvetoče)
povedkovnik PD {m,ž,s}{e,d,p} {/,j,jj} PDme (rad)
svoj. prid. iz osebnih imen PIO {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PIOžp4(Andrejeve)
svoj. prid. iz imen prebivalcev PIP {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PIPme1(Brikin)
svoj. prid. iz veroslovnih imen PIV {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PIVse4(Kronovo)
svoj. prid. iz zemljepisnih imen PIZ {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PIZže5(Krimski)
svoj. prid. iz mitoloških imen PIM {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PIMme5(Hadovem)
svoj. prid. iz stvarnih imen PIS {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} PISže5(Mohorjevi)


Zaimki
       oznaka oseba  spol     število spol    število sklon primer    
osebni zaimek ZO {a,b,c}{m,ž,s,/}{e,d,p} {1,2,3,4,5,6} ZOcme5 (njem)
osebni povr. zaimek ZOP {2,3,4,5,6} ZOP2 (sebe)
svojilni zaimek ZSV {a,b,c}{m,ž,s,/}{e,d,p}{m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZSVaeme2(mojega)
povr. svoj. zaimekZSVP {m,ž,s}{e,d,p}{2,3,4,5,6} ZSVPme6 (svojim)
vprašalni zaimek ZV {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZVse1 (kaj)
oziralni zaimek ZR {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZRme2 (kakršnega)
nikalni zaimek ZNI {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZNIže2 (nikakršne)
poljubnostni zaimek ZPO {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZPOme1 (kdo)
ozir. poljub. zaimek ZRPO {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZRPOme6 (komerkoli)
nedoločni zaimek ZNE {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZNEse1 (nekaj)
drugostni zaimek ZD {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZDme5 (drugem)
totalni zaimek ZT {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZTse1 (vse)
istostni zaimek ZI {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZIme4 (isti)
mnogostni zaimek ZM {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZMse3 (marsičemu)
kazalni zaimek ZK {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZKmp1 (ti)
poudarni zaimek ZPU {m,ž,s}{e,d,p}{1,2,3,4,5,6} ZPUže1 (sama)
oz. zaim. kot veznik ZVR ZVR (ki)


Števniki
       oznaka spol  število sklon primer 
glavni števnik ŠG {m,ž,s}{e,d,p} {1,2,3,4,5,6} ŠGže3 (petintridesetim)
vrstilni števnik ŠV {m,ž,s}{e,d,p} {1,2,3,4,5,6} ŠVme2 (prvega)
ločilni števnik ŠL {m,ž,s}{e,d,p} {1,2,3,4,5,6} ŠLse6 (dvojim)
množilni števnik ŠM {m,ž,s}{e,d,p} {1,2,3,4,5,6} ŠMme5 (trojnih)
nedoločni števnik ŠNE ŠNE (nekaj)
rimska števila ŠR ŠNE (MMVIII)
število Š Š (77.500,00.-)


Prislovi in ostale besedne vrste
  oznakapodrednoststopnjevanjesklon primer
prislov A (/,j,jj) A (resnično)
 
členek Č Č (kar)
zanikani členek ČZ ČZ (ne)
členek v vezniški vlogiČV ČV (ali)
 
predlog E {2,3,4,5,6} E2 (iz)
veznik V {pr,po} Vpr(in)
medmet M M (oh)


oznakaspol število sklon primer
kratica z malo začetnico K K (št.)
kratica z veliko začetnico KI {/,m,ž,s}{/,e,d,p} {/,1,2,3,4,5,6}KI (ŠTUNFF)
naslov spletne strani KURL KURL(http://www.delo.si)Stran je bila postavljena 20. aprila 2008 in nazadnje spremenjena 1. januarja 2012. Pripravil P. Jakopin s sodelovanjem A. Bizjak.

Naslov strani: http://bos.zrc-sazu.si/bibliografija/o_oznake.html